Slovenský komitét slavistov
Slovenský komitét slavistov
Stanovy
Predsedníctvo
Zloženie
Zápisnice zo zasadnutí
Publikácie
Chronológia medzinárodných zjazdov slavistov
Slavistický ústav Jána Stanislava
Aktuality

 

 

Aktuality internetovej stránky

Slovenského komitétu slavistov

 

 

20. december 2017

Vyšla nová publikácia

Liturgické jazyky v duchovnej kultúre Slovanov. Monotematický súbor štúdií

 

31. marec 2017

Vyšli tri nové publikácie

Kliment Ochridský a jeho prínos pre slovanskú a európsku kultúru

Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach. Zo slovanskej etnolingvistiky

Historický a sociolingvistický kontext kodifikácií slovanských jazykov

 

27. marec 2017

Z publikácie Ján Stanislav a slovenská slavistika sú k dispozícii

separáty vo formáte PHP a PDF.

 

19. október 2016

Vyšla nová publikácia

Jozef Ignác Bajza v kultúrnom a literárnom kontexte (2. doplnené vydanie).

 

30. august 2016

Vyšla nová publikácia

Ján Stanislav a slovenská slavistika.

 

8. marec 2016

Vyšli nové publikácie

Slováci medzi starými susedmi. Môžu byť aj Slováci starí?

Jonáš Záborkský: Múdrosť života ve chrámových řečech

 

30. december 2015

Vyšla nová publikácia

Ľudová próza na Slovensku v kontexte dejín slavistiky.

 

11. november 2015

XVI. medzinárodný zjazd slavistov v Srbsku

Belehrad 20.–27. augusta 2018

 

2. december 2014

Vyšla nová publikácia

Zbierka ľudovej prózy Samuela Cambela.

Prameň k výskumu rozprávačskej tradície na Slovensku

 

10. jún 2014

Vyšla nová publikácia

O slovensko-nemeckom spolunažívaní v 16.-18. storočí

 

17. október 2013

Vyšla nová publikácia Petra Žeňucha:

Источники византийско-славянской традиции и культуры в Словакии

Pramene k byzantsko-slovanskej tradícii a kultúre na Slovensku

 

9. október 2013

Vyšli dve nové publikácie – zborník a slovník.

 

18. jún 2013

Vyšiel nový zborník

XV. medzinárodný zjazd slavistov v Minsku. Príspevky slovenských slavistov

spolu s bibliografiou

Prehľad publikácií z jazykovedy, literárnej vedy, etnológie a histórie za roky 2008–2012 (výber).

 

22. máj 2013

Vyšla nová publikácia

k XV. medzinárodnému zjazdu slavistov v Minsku

 

30. november 2012

Zápisnica zo zasadnutia Slovenského komitétu slavistov v novom čísle

Slavica Slovaca, ročník 47, 2012, č. 2

 

2. júl 2012

Separáty publikácie Slovenská slavistika včera a dnes

v PHP a PDF verzii

 

13. jún 2012

Vyšla publikácia Petra Žeňucha

Slovenská slavistika včera a dnes.

 

7. jún 2012

Vznikla nová stránka Slovenského komitétu slavistov s vlastným menu.