Slavistickэ ъstav Jбna Stanislava SAV
Slavistickэ ъstav Jбna Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Slovenskб verzia       English version

O institute
Kontakt
Sotrudniki
Granty
Zhurnaly
Publikacii
Konferencii
Aspirantura
Otchety o deyatel'nosti
Fotografii
Biblioteka
Slovackij komitet slavistov
Sotrudnichestvo
Ssylki
Aktualizaciya

 

Отчет о деятельности за 2016 год

 

Аккредитационная анкета за 2012 – 2015 гг.

 

Отчет о деятельности за 2015 год

Отчет о деятельности за 2014 год

Отчет о деятельности за 2013 год

Отчет о деятельности за 2012 год

 

Аккредитационная анкета за 2007 – 2011 гг.

 

Отчет о деятельности за 2011 год

Отчет о деятельности за 2010 год

Отчет о деятельности за 2009 год

Отчет о деятельности за 2008 год

Отчет о деятельности за 2007 год

 

Аккредитационная анкета за 2003 – 2006 гг.

 

Отчет о деятельности за 2006 год

Отчет о деятельности за 2005 год

Отчет о деятельности за 2004 год

Отчет о деятельности за 2003 год

 

 

 

 

shopify analytics