Slavistickэ ъstav Jбna Stanislava SAV
Slavistickэ ъstav Jбna Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Slovenskб verzia       English version

O institute
Kontakt
Sotrudniki
Granty
Zhurnaly
Publikacii
Konferencii
Aspirantura
Otchety o deyatel'nosti
Fotografii
Biblioteka
Slovackij komitet slavistov
Sotrudnichestvo
Ssylki
Aktualizaciya

 

 

Язык и культура Словакии в славянских и неславянских взаимосвязях

 

 

 

 

23 – 26 октября 2012

Земплинский музей г.Михаловце

Организаторы: Институт славистики им.Яна Станислава САН, Земплинский музей г.Михаловце, город Михаловце, Словацкий комитет славистов, Центр духовной культуры Восток – Запад Михала Лацка в г.Кошице

Кураторы: Петер Женюх, Катарина Женюхова

 

 

Институт славистики им. Яна Станислава Словацкой академии наук в сотрудничестве с Земплинским музеем в г.Михаловце, а также Словацким комитетом славистов и Центром духовной культуры Восток – Запад Михала Лацка в г.Кошице в 2012 году организует международную интердисциплинарную научную конференцию на тему «Язык и культура Словакии в славянских и неславянских взаимосвязях», которая проводится в рамках приготовления к празднованию 1150-летия прихода в Великую Моравию святых братьев равноапостольных Кирилла и Мефодия.

 

Конференция пройдет под патронатом мэра города Михаловце Вильяма Загорчака.

 

Столь широкой темой конференции предполагается охватить широкий круг языковых, литературных, этнических, конфессиональных, культурных взаимоотношений словаков и других славянских и неславянских народов и культур в европейском контексте.

 

• Приоритетом конференции является презентация исследований и обсуждение взаимоотношений языков, народов и культур в карпатском регионе.

• Целью конференции является осветить значение византийской и латинской культуры в становлении и развитии национального самосознания словаков, народного и культурного наследия; объяснить своеобразность словацкой культуры и ее место в контексте культурно-исторических процессов в Европе, особенно при развитии и установлении традиционных культурных и духовных ценностей, следующих из кирилло-мефодиевской традиции в Словакии.

• Конференция организуется в рамках приготовлений к празднованию 1150-летия прихода славянских учителей Кирилла и Мефодия в Великую Моравию.

 

Конференция под названием «Язык и культура Словакии в славянских и неславянских взаимосвязях» пройдет 23-26 октября 2012 г. в историческом здании Земплинского музея в г.Михаловце. В рамках конференции также планируется прием у мэра города и экскурсия.

 

Официальными языками конференции являются все славянские языки, а также немецкий и английский.

 

 

 

Программа конференции в формате .pdf

 

Краткая программа конференции

«Язык и культура Словакии в славянских и неславянских взаимосвязях»

 

Вторник, 23 октября 2012 г.

   до 22:00            Приезд и регистрация участников конфе­ренции в гостинице Дружба г. Михаловце

 

Среда, 24 октября 2012 г.

   8:30 – 18:00     Заседание

  

Четверг, 25 октября 2012 г.

   9:00 – 16:30     Заседание

   17:00                 Прием у мэра г. Михаловце, банкет

  

Пятница, 26 октября 2012 г.

   9:00                   Экскурсия

   14:00                 Отъезд участников конференции

 

 

 

Конференция проводится в рамках решения грантового проекта APVV Кирилло-мефодиевское культурное наследие и национальное самосознание болгар и словаков (SK-BG-0021-10) и следующих проектов VEGA: Кириллические и латинские источники византийско-славянской традиции в Словакии (2/0020/2009-2012), К источникам словацкой народной прозы – рукописный сборник Самуэла Цамбела (2/00112/2009-2012), Агиографические и богослужебные тексты, связанные с миссией Кирилла и Мефодия (2/0102/2010-2013).

 

 

 

 

Jazyk a kultúra na Slovensku v slovanských a neslovanských súvislostiach

 

 

 

Miesto konania konferencie: Zemplínske múzeum v Michalovciach, Kostolné nám. 1, 071 01 Michalovce

Dátum konferencie: 23. októbra – 26. októbra 2012

Zodpovední pracovníci: Peter Žeňuch, Katarína Žeňuchová

Organizátori: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Zemplínske múzeum v Michalovciach, Mesto Michalovce, Slovenský komitét slavistov, Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka v Košiciach

 

 

 

Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied v spolupráci so Zemplínskym múzeom v Michalovciach, Slovenským komitétom slavistov a Centrom spirituality Východ-Západ Michala Lacka v Košiciach v roku 2012 chystá medzinárodnú interdisciplinárnu vedeckú konferenciu na tému Jazyk a kultúra na Slovensku v slovanských a neslovanských súvislostiach, ktorú spája s prípravou na jubileum 1150. výročia príchodu svätých solúnskych vierozvestov na naše územie.

 

Konferencia sa uskutoční pod záštitou primátora mesta Michalovce Viliama Zahorčáka.

 

Téma konferencie je široká, aj preto mienime ňou obsiahnuť čo najširší rámec jazykových, literárnych, etnických, konfesionálnych, kultúrnych vzťahov Slovenska s inými slovanskými i neslovanskými etnikami a kultúrami v európskom prostredí.

 

• Prioritou konferencie je prezentácia výskumov a diskusia o vzťahoch medzi jazykmi, etnikami a kultúrami v karpatskom priestore.

• Cieľom konferencie je osvetliť význam byzantskej i latinskej kultúry pre rozvoj a upevnenie slovenskej identity, národného a kultúrneho dedičstva, objasniť osobitosť slovenskej kultúry a jej miesto v kontexte európskych vývinových kultúrno-historických procesov, najmä však pri rozvoji a upevňovaní tradičných kultúrnych a duchovných hodnôt vyplývajúcich z cyrilo-metodskej tradície na Slovensku.

• Konferencia sa uskutočňuje v rámci príprav na oslavy 1150. výročia príchodu slovanských vierozvestov na Veľkú Moravu.

 

Konferencia s názvom Jazyk a kultúra na Slovensku v slovanských a neslovanských súvislostiach sa uskutoční v dňoch 23.-26. októbra 2012 v historickej budove Zemplínskeho múzea v Michalovciach. V rámci konferencie sa plánuje prijatie u primátorom mesta Michaloviec a exkurzia.

 

Rokovacími jazykmi konferencie sú všetky slovanské jazyky, nemčina a angličtina.

 

 

Program konferencie v PDF

 

Rámcový program konferencie

 

Utorok 23.10.2012

do 22:00              Príchod a registrácia účastníkov konferencie v hoteli Družba v Michalovciach

 

Streda 24.10.2012

8:30 – 18:00       Rokovanie

 

Štvrtok 25.10.2012

9:00 – 16:30       Rokovanie

17:00                   Prijatie u primátora Michaloviec a recepcia

 

Piatok 26.10.2012

9:00                     Exkurzia

14:00                   Odchod účastníkov konferencie

 

 

Konferencia sa realizuje v rámci riešenia grantového projektu APVV Cyrilo-metodské kultúrne dedičstvo a národná identita Bulharov a Slo­vákov (SK-BG-0021-10) a projektov VEGA: Cyrilské a latinské pramene byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku (2/0020/2009-2012), K prameňom slovenskej ľudovej prózy – rukopisná zbierka Samuela Cambela (2/00112/2009-2012), Hagiografické a bohoslužobné texty súvisiace s cyrilo-metodskou misiou (2/0102/2010-2013).

 

 

   Среда, 24 октября 2012 г.

Peter Žeňuch (Slovensko): Písomníctvo a kultúra na Slovensku v slovanských i neslovanských súvislostiach

Ján Doruľa (Slovensko): Význam slovensko-nemeckých vzťahov v sloven­skom jazykovo-historickom a kultúrnom vývine

Júlia Dudášová-Kriššáková (Slovensko): Karpatizmy *gerEnda, *GRENda, *Slem- a ich sémantická štruktúra v jazykoch a dialektoch karpatského jazykového areálu

Елена Узенева (Rusko): Карпато-балканские параллели в культурной традиции словаков

Наталя Хобзей (Ukrajina): Українсько-словацькі паралелі (на матеріалі говірок карпатського ареалу)

Анна Плотникова (Rusko): Карпато-балканские исследования в Рос­сийской академии наук

Тетяна Ястремська (Ukrajina): Рефлекси *trъt в говорах карпатського реґіону

Bernadett Puskás (Maďarsko): Термин карпатского региона – вопрос самоопределения в сфере сакральной культуры

Vladislav Grešlík (Slovensko): Chrámy a ikony sv. Bazila Veľkého na východnom Slovensku

Šimon Marinčák (Slovensko): Vplyv folklórnej a duchovnej piesne na interpretáciu liturgických spevov východnej cirkvi na Slovensku

Светлина Николова (Bulharsko): 863 год: Создание славянской письменности и болгарская культура

Andrej Škoviera (Slovensko): Sedmopočetníci ako svätci

Бойка Мирчева (Bulharsko): Поздние списки Службы Кириллу Философу

Peter Zubko (Slovensko): Kult sv. Cyrila a sv. Metoda v hagiografickej zbierke Acta sanctorum

Peter Borza (Slovensko): Cyrilo-metodská tradícia medzi gréckokatolíkmi na Slovensku v období 1. Slovenskej republiky (1939 – 1945)

Jaromír Krško (Slovensko): Odraz multietnicity karpatského regiónu v sloven­skej hydronymii

Lucia Luptáková (Slovensko): Jazykovo-kultúrne vzťahy v slovenskej toponymii

Jaroslav Coranič (Slovensko): Národnostná problematika v gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku po rakúsko-maďarskom vyrovnaní

Stanislav Konečný (Slovensko): Všeslovanská myšlienka v ideových koncep­ciách Rusínov a Ukrajincov na Slovensku

Marián Gajdoš (Slovensko): Slovensko-rusínske vzťahy ako faktor formovania rusínskej menšiny na Slovensku

 

   Четверг, 25 октября 2012 г.

Halyna Czuba (Poľsko): Українські рукописні учительні Євангелія XVII ст. з території сучасної Словаччини

Ганна Дидик-Меуш (Ukrajina): Мовні паралелі в українських неканонічних Євангельських текстах із території Карпат

Svetlana Šašerina (Slovensko): Dva uglianske rukopisy evanjeliových ponaučení, výkladov a exempiel. Opis a charakteristika.

Václav Čermák (Česko): Paleoslovenistické výzkumy I. Paňkevyče v mezi­válečném Československu

Michal Vašíček (Česko): Lexikální databáze jihokarpatských dialektů Ivana Paňkevyče

Katarína Žeňuchová (Slovensko): Zápisy ľudovej prózy v prostredí byzantskej tradície na Slovensku

Ина Анатольеўна Швед (Bielorusko): Фальклорная сімволіка белага колеру: славацка-беларускія паралелі

Марина Валенцова (Rusko): Специфика словацкой демонологии в кон­тексте общности карпатских мифологических пред­ставлений

Лілія М. Підгoрна (Ukrajina): Славянская народная демонология: параллели, интерпретации

Svorad Zavarský (Slovensko): Stephanus Paulus Bachmegyei: Otia Bachmegyeiana (Trnava 1733) – významné literárne spracovanie náboženskej konverzie

Ladislav Kačic (Slovensko): Pôsobenie jezuitov, františkánov a piaristov na východnom Slovensku.

Marianna Sedláková (Slovensko): Svedectvo Soľnobanskej mestskej súdnej knihy (1819 – 1841) o jazyku a kultúre Slovákov

Юрій Медведик (Ukrajina): Специфіка та традиції функціонування духовної пісні у Мукачівській єпархії як відображення украінсько-словацьких культурних зв’язків у паралітургічній творчості 18-19 ст.

Жанна Янковская (Ukrajina): Трансформация устнопоэтической символики в литературe как форма стилистической эстетизации текста (на примере украинской романтической прозы первой половины ХІХ века)

Viera Žemberová (Slovensko): Slovanské duchovné a kultúrne kontexty v literárnom romantizme

Ivana Džundová (Slovensko): Súčasná rusínska literatúra na Slovensku – plusy a mínusy

 

 

 

Späť

 

 

 

 

shopify analytics