Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Medzinárodný seminár slavistických expertov

Zasadnutie Prezídia Medzinárodného komitétu slavistov

 

 

 

Miesto konania konferencie: Stará Lesná – hotel Academia

Dátum konania konferencie: 25.–28. augusta 2009

Zodpovední pracovníci: Peter Žeňuch a Ján Doruľa

 

 

V dňoch 25.-28. augusta 2009 sa v Kongresovom centre Academia v Starej Lesnej uskutočnil medzinárodný seminár slavistických expertov spojený so zasadnutím Prezídia Medzinárodného komitétu slavistov.

Medzi dvoma slavistickými kongresmi (XIV. medzinárodný zjazd slavistov sa uskutočnil v septembri 2008 v Ochride v Macedónsku) býva spravidla päť zasadnutí Prezídia Medzinárodného komitétu slavistov a jedno zasadnutie Medzinárodného komitétu slavistov, na ktorom sa schvaľuje tematika blížiaceho sa medzinárodného kongresu. Organizáciu týchto seminárov a zasadnutí Prezídia Medzinárodného komitétu slavistov pripravuje niektorý z národných komitétov slavistov, ktorý je členom MKS.

Prezídium Medzinárodného komitétu slavistov dňa 21. 09. 2008 poverilo Slovenský komitét slavistov v spolupráci so Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV pripraviť seminár venovaný vedecko-organizačným úlohám slavistických výskumov pred 15. svetovým kongresom slavistov. Poverenie organizovať seminár spojený s prvým zasadnutím Prezídia Medzinárodného komitétu slavistov, ktoré Slovenský komitét slavistov získal od predsedu Medzinárodného komitétu slavistov prof. Dr. Alexandra Lukašanca, je svedectvom o významnom medzinárodnom postavení slovenskej slavistiky. Zasadnutie Prezídia Medzinárodného komitétu slavistov v Starej Lesnej je v poradí už tretím zasadnutím medzinárodnej slavistiky na Slovensku. Prvé zasadnutioe Prezídia MKS sa uskutočnilo v roku 1995 v Prešove, druhé v roku 2001 v Ružomberku a tretie 25.-28. augusta 2009 v Starej Lesnej. Slovenská slavistika sa tak aktívne podieľa na príprave tematiky ďalšieho medzinárodného kongresu slavistov, ktorý sa uskutoční v Minsku v Bielorusku v roku 2013.

Na zasadnutí Prezídia Medzinárodného komitétu slavistov, ktorý sa uskutočnil v dňoch 25.-28. augusta 2009 v Starej Lesnej sa zúčastnili predsedovia národných komitétov slavistov a prizvaní hostia z Bieloruska, Bulharska, Česka, Macedónska, Nemecka, Nórska, Poľska, Ruska, Slovenska, Slovinska, Srbska, Talianska, Ukrajiny a USA.

Na rokovaní v Starej Lesnej sa diskutovalo o aktuálnych výskumným témach a okruhoch, ktoré utvoria rámec tematiky blížiaceho sa XV. medzinárodného svetového slavistického kongresu. Slovenská slavistika na tomto zasadnutí prezentovala interdisciplinárny model tematiky slavistických výskumov. Jednotlivé výstupy a výsledky slavistických výskumov z oblasti jazykovedy a literárnej vedy, etnológie, histórie, kulturológie a s ostatných vied o kultúre a umení sa budú prezentovať v podobe referátov, tematických blokov a na rokovaniach pri okrúhlych stoloch. Na zasadnutí Prezídia Medzinárodného komitétu slavistov sa diskutovalo aj o koordinácii medzinárodných komisií, ktoré pracujú pri Medzinárodnom komitéte slavistov. Slovenskí slavisti sú predsedami dvoch medzinárodných komisí a aktívne sa podieľajú aj na práci v rámci výskumných aktivít ďalších medzinárodných komisií.

V rámci trojdňového stretnutia expertov z oblasti slavistiky zo 14 krajín Európy a zo zámoria sa uskutočnila aj exkurzia do historického mesta Levoča. Účastníkov seminára a členov Prezídia Medzinárodného komitétu slavistov v historickej budove radnice prijal Dr. Ľubomír Vira, viceprimátor mesta Levoča.

 

 

Zoznam účastníkov medzinárodného seminára slavistických expertov a zasadnutia Prezídia Medzinárodného komitétu slavistov:

 

1. Prof. Dr. Aleksander Lukašanec, DrSc., predseda Medzinárodného komitétu slavistov, Bielorusko

2. Prof. Dr. Genadz Cychun, DrSc., podpredseda Medzinárodného komitétu slavistov, Bielorusko

3. Doc. Dr. Sergej Važnik, CSc., tajomník Medzinárodného komitétu slavistov, Bielorusko

4. Prof. Dr. Stanislav Gajda, koordinátor komisií pri Medzinárodnom komitéte slavistov

5. Prof. Dr. Todor Bojadžijev, DrSc., predseda Bulharského komitétu slavistov

6. Prof. Dr. Jan Kořenský, DrSc., predseda Českého komitétu slavistov

7. Prof. Dr. Ivo Pospíšil, DrSc., predseda Českej asociácie slavistov

8. Prof. Dr. Miloš Zelenka, DrSc., tajomník Českej asociácie slavistov

9. Akademik Milan Gjurčinov, predseda Macedónskeho komitétu slavistov

10. Prof. Dr. Gerd Hentschel, predseda Nemeckého komitétu slavistov

11. Prof. Dr. Jan Ivar Bjornflaten, predseda Nórskeho komitétu slavistov

12. Prof. Dr. Malgorzata Korytkowska, predsedníčka Poľského komitétu slavistov

13. Prof. Dr. Aleksander Moldovan, DrSc., predseda Ruského komitétu slavistov

14. PhDr. Mojmír Benža, CSc., podpredseda Slovenského komitétu slavitov

15. Prof. Dr. Ján Doruľa, DrSc., čestný predseda Slovenského komitétu slavistov

16. Doc. Dr. Peter Žeňuch, CSc., predseda Slovenského komitétu slavistov

17. Prof. Dr. Alenka Šivic-Dular, predsedníčka Slovinského komitétu slavistov

18. Prof. Dr. Slobodan Markovič, predseda Srbského komitétu slavistov

19. Prof. Dr. Marcello Garzaniti, predseda Talianskeho komitétu slavistov

20. Akademik Oleksej Onyščenko, predseda Ukrajinského komitétu slavistov

21. Prof. Dr. Michael Flier, predseda komitétu slavitov v USA

 

 

Slavisti z Európy a zámoria v levočskej radnici (zdroj: www.tvlevoca.sk)

 

 

 

 

Späť

 

 

 

 

shopify analytics