Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Zo slavistických výskumov jazyka, histórie a kultúry

seminár s diskusiou pre verejnosť

 

Pramene byzantskej tradície na Slovensku

výstava

 

 

 

 

 

Miesto konania výstavy: Zemplínske múzeum v Michalovciach, Kostolné nám. 1, 071 01 Michalovce

Trvanie výstavy: 17. mája 2011 - 30. septembra 2011

Miesto konania seminára s diskusiou pre verejnosť: Mestské kultúrne stredisko v Michalovciach, Námestie osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce

Trvanie seminára s diskusiou pre verejnosť: 18. mája 2011 - 20. mája 2011

Zodpovedný pracovník: Peter Žeňuch

Organizátori: Mesto Michalovce, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Zemplínske múzeum v Michalovciach, Mestské kultúrne stredisko v Michalovciach, Spolok sv. Cyrila a Metoda

 

 

 

 

Program prednášok:

 

Streda 18. mája 2011

16:30   P. Žeňuch: Z prameňov byzantsko-slovanskej kultúry a tradície na Slovensku

17:15   K. Žeňuchová: Osobitosti regionálneho výskumu ľudovej prózy – tradícia a súčasnosť

 

 

Štvrtok 19. mája 2011

16:30   A. Škoviera: Učeníci a spolupracovníci svätých Cyrila a Metoda

17:15   S. Zavarský: Jezuiti a byzantská tradícia na Slovensku

 

 

Piatok 20. mája 2011

16:30   J. Doruľa: Východná slovenčina ako jedna z foriem slovenského jazyka

 

 

 

 

Výstava Pramene byzantskej tradície na Slovensku predstavuje prevažne rukopisné pamiatky späté s byzantsko-slovanskou kultúrou a tradíciou. Prezentované cyrilské a latinské písomnosti 15.-20. storočia, ktoré sa uplatňovali v prostredí byzantsko-slovanského obradu, sú neoddeliteľnou súčasťou slovenského kultúrno-religiózneho priestoru. Usporiadané sú do tematických okruhov podľa obsahu alebo uplatnenia sa v cirkevnej či mimocirkevnej sfére.

Faksimile prameňov prezentované na výstave sú súčasťou korpusu digitalizovaných písomností, ktoré sa podarilo zhromaždiť v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV v Bratislave v rokoch 2000 – 2010 pod vedením Doc. PhDr. Petra Žeňucha, DrSc. Prezentované pamiatky vznikli, alebo sa viažu k regiónu východného Slovenska.

Cieľom výstavy a seminára je priblížiť tradičné duchovné a kultúrne hodnoty, ktoré sa na Slovensku opierajú o cyrilo-metodské kultúrne dedičstvo.

 

 

 

Program výstavy v PDF

 

Fotografie z výstavy a seminára

 

 

 

Späť

 

 

 

 

shopify analytics