Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Slovenská, latinská a cirkevnoslovanská náboženská tvorba 15.-18. storočia v európskom kontexte

 

V spolupráci so Slovenským komitétom slavistov a s Katolíckou univerzitou v Ružomberku usporiadal SK SAV medzinárodnú interdisciplinárnu vedeckú konfe­renciu Slovenská, latinská a cirkevnoslovanská náboženská tvorba 15. – 18. storočia v európskom kontexte, ktorá sa konala v dňoch 5.-7. 12. 2001 na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku. Rokovanie prebiehalo v štyroch tematických okruhoch: 1. Duchovná pieseň v cyrilských rukopisoch z východného Slovenska a cyrilo-metodský odkaz, 2. Slovenská a latinská teologická a apologetická spisba 15. – 18. storočia v Uhorsku (rukopisné a tlačené pramene), 3. Cantus Catholici – prvý slovenský katolícky spevník (kritické vydanie) a 4. Vedecké vydanie rukopisu tzv. Kamaldulského slovníka z roku 1763. Vo všetkých okruhoch rokovania sa v prednesených referátoch i v nasledujúcej rozprave zúčastnených jazykovedcov, teológov, historikov, hudobných a literárnych vedcov predložil celý rad nových poznatkov z výskumov prebie­ha­júcich v posledných rokoch najmä v rámci riešenia úloh viacerých interdisciplinárne zameraných projektov. Na rokovaní konferencie sa zúčastnili aj predsta­vi­telia národných komitétov a organizácií slavistov z 9 európskych krajín, ktorí sa stretli v Ružomberku na paralelne prebiehajúcom zasadnutí prezídia Medzinárodného komitétu slavistov, ktoré rokovalo o príprave 13. medzinárodného zjazdu slavistov v roku 2003 v Ľubľane.

 

 

Na konferencii odzneli referáty v týchto sekciách:

 

Duchovná pieseň v cyrilských rukopisoch z východného Slovenska a cyrilo-metodský odkaz

Hans Rothe: Sakrale Grundlagen der slavischen Literaturen

Peter Žeňuch: Paraliturgická pieseň z jazykového a kultúrno-historického pohľadu a jej miesto v tradícii cirkvi byzantsko-slovanského obradu na východnom Slovensku na prelome 18. a 19. storočia

Jozef Pavlovič: Cyrilo-metodská úcta v bohoslužobných textoch
Andrej Škoviera: Stretnutie východnej a západnej teológie v spevníku J. Juhaseviča z roku 1811

Anton Semeš: Úcta k tradícii
 

Slovenská a latinská teologická a apologetická spisba 15.-18. storočia v Uhorsku (rukopisné a tlačené pramene)

Anton Tyrol: Palkovičov preklad Písma v európskom kontexte

Ján Ďurica: Vzťah Božieho slova ku Svätému písmu

Elena Krasnovská: Štýlotvorná hodnota lexikálnych prostriedkov v kamaldulskom preklade Blosiovho diela

Daniel Škoviera: Parlagiova učebnica v konfesionálnom zápase

Eva Frimmová: Apologetická literatúra v inkunábulách používaných na území Slovenska

Mária Kohútová: Náboženská literatúra v Tekovskej stolici r. 1626

Angela Škovierová: Humanistický básnik O. Rochotský a jeho parafráza 1. kap. Ev. sv. Jána

Marta Fórišová: Náboženská literatúra v zbierkach jezuitských knižníc na Slovensku

Erika Brtáňová: Latinská náboženská spisba v kremnických kódexoch

Emil Horák: Bohuslav Šulek - prekladateľ Biblie do chorvátčiny

Adriana Fančovičová: Náboženská literárna tvorba členov Homiletickej spoločnosti na evanjelickom lýceu v Banskej Štiavnici na začiatku 19. storočia

 

Cantus Catholici – prvý slovenský katolícky spevník (kritické vydanie)

Ladislav Kačic: Cantus Catholici a liturgická prax na Slovensku v 17. storočí

Peter Ruščin: Cantus Catholici ako hymnologický prameň v kontexte stredoeurópskych katolíckych spevníkov 17. storočia

Timotea Vráblová: Špecifiká predhovorov ku kancionálom

 

Vedecké vydanie rukopisu tzv. Kamaldulského slovníka z roku 1763

Ján Doruľa: Kamaldulský slovník a Kamaldulská Biblia – súvislosti a závislosti

Jana Skladaná: Frazeológia v Kamaldulskom slovníku

 

 

 

 

Späť

 

 

 

 

shopify analytics