Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Tretí kongres slovenských slavistov

 

 


 

 

V októbri 2021 sa v Bratislave uskutoční Tretí kongres slovenských slavistov, ktorý pripravuje Slovenský komitét slavistov v spolupráci so Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV. Témou Tretieho kongresu slovenských slavistov je sumarizovanie výsledkov slavistických výskumov slovenskej kultúry ako rovnocennej súčasti európskej kultúry a jej hodnôt. Kongres sa plánuje realizovať ako vyvrcholenie osláv 25. výročia vzniku Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV v októbri 2021.


Tematické okruhy Tretieho kongresu slovenských slavistov:

1. Z dejín slovenskej slavistiky. Slovenská slavistika a jej miesto v systéme humanitných vied na Slovensku a v medzinárodnom kontexte (akademická a vysokoškolská slavistika, spolupráca, projekty a osobnosti slovenskej slavistiky).

2. Jazyk, písomná kultúra a literatúra ako kultúrna a civilizačná hodnota národa. Interdisciplinárny výskum historických i aktuálnych diskurzov o jazyku, literatúre a ľudovej kultúre. Stav a perspektívy výskumu.

3. Slovenská materiálna kultúra a jej miesto v kontexte európskej kultúry a civilizácie. Interdisciplinárny výskum slovenského kultúrno-historického priestoru z hľadiska aktuálnych historiografických, archeologických, etnologických výskumných diskurzov.

4. Aktuálne diskurzy kultúrnej komunikácie. Kontinuita, diskontinuita, mobilita a diverzita slovenskej duchovnej a materiálnej kultúry. Slovensko-slovanské súvislosti kultúrnej pamäti. Konfesionalizmus a nadkonfesionálny rozmer kultúrnej identity. Vzťah jednotlivca k identite, k overeným hodnotám minulosti, mýtizácia a demýtizácia kultúrnej pamäti.

5. Aktuálne o komisiách pri Medzinárodnom komitéte slavistov.V rámci Tretieho kongresu slovenských slavistov sa pripravuje aj zasadnutie predsedov komisií zriadených pri Medzinárodnom komitéte slavistov na obdobie rokov 2018-2023, čo poskytne príležitosť slovenským slavistom komunikovať doterajšie skúsenosti na vedeckovýskumnej a vedecko-organizačnej práci komisií a získať ďalšie informácie o činnosti komisií zriadených pri Medzinárodnom komitéte slavistov.

 

Informácia o kongrese
 

 

 

 

 

 

 

Späť

 

 

 

 

shopify analytics