Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Sto rokov od narodenia Jána Stanislava

(odkaz jeho diela a dnešný stav slovenskej slavistiky)

 

Slavistický kabinet SAV v spolupráci s Obecným úradom v Liptovskom Jáne, s Maticou slovenskou a so Slovenským komitétom slavistov pripravil v dňoch 1.–3. decembra 2004 medzinárodnú interdisciplinárnu vedeckú konferenciu Sto rokov od narodenia Jána Stanislava (odkaz jeho diela a dnešný stav slovenskej slavistiky).

Profesor Ján Stanislav je nepochybne najvýznamnejším slovenským slavistom, dobre známym aj vo vedeckých kruhoch v zahraničí. Je autorom obsiahlych dejín slovenského jazyka, historického miestopisu (Slovenský juh v stredoveku) i celého radu objavných historicko-jazykovedných prác predovšetkým o veľkomoravskom období našich dejín – o podobe kultúrneho jazyka na Veľkej Morave, o veľkomoravizmoch v pamiatkach staroslovienskeho jazyka, o veľkomoravskom dedičstve v slovenskom jazyku a v slovenskej duchovnej i materiálnej kultúre.

Charakteristickou črtou Stanislavových vedeckých výskumov je porovnávanie jednotlivých javov zo slovenského jazyka, dejín a kultúry s príslušnými slovanskými i neslovanskými javmi, ich ustavičné zaraďovanie do slovanského a európskeho kontextu. Na aplikáciu historicko-porovnávacej metódy v širokom európskom zábere bol prof. Ján Stanislav dobre odborne pripravený; svoju erudíciu získaval štúdiom na celom rade európskych univerzít i usilovným štúdiom diel významných slavistických autorít.

Svojím dielom profesor Ján Stanislav významne prispel do porovnávacieho štúdia dejín slovenčiny i do štúdia staroslovienčiny, do vývinu slovenskej dialektológie, onomastiky i ortoepie.

Pri stom výročí narodenia najvýznamnejšieho slovenského slavistu si slovenská veda dôstojným spôsobom pripomenula jeho záslužné dielo a zároveň poukázala na dnešný stav slovenskej slavistiky a na jej výdobytky, ale pripomenula aj resty a naliehavé úlohy, na ktorých napĺňanie treba premyslene utvárať možnosti a predpoklady zabezpečujúce jej budúcnosť a rozvoj.

Konferencia sa uskutočnila v Liptovskom Jáne, rodisku Jána Stanislava.

 

 

Na konferencii odzneli referáty:

Ján Doruľa: Otvorenie konferencie; Dnešný stav bádania v oblasti slovensko-inoetnických vzťahov

Ivor Ripka: Dejiny slovenského jazyka J. Stanislava a slovenská diachrónna jazykoveda

Júlia Dudášová-Kriššáková: Ján Stanislav a Ľudovít Novák

Ladislav Bartko: Ján Stanislav a otázka pôvodu východoslovenských nárečí

Štefan Lipták: Liptovské nárečia ako odraz života ich nositeľov

Adriana Ferenčíková: Ján Stanislav a výskum syntaxe slovenských nárečí

Viera Kováčová: Sotácke nárečia na západoslovansko-východoslovanskom jazykovom pomedzí v kontexte názorov J. Stanislava

Ábel Kráľ: Kultúra reči a výslovnosť v diele Jána Stanislava

Jana Skladaná: Jazyková kultúra v diele Jána Stanislava

Aleksandr Konstantinovič Šapošnikov: Mesto Potisja i Pannonii v starejšich etnogenealogičeskich predanijach slavianskich narodov i pozdneantičnych istoričeskich šočinenijach

Šimon Ondruš: Praslovanský (indoeurópsky) základ zemepisných názvov Slovenska

Karl Gutschmidt: Slowakisch-südslavische Parallelen (am Beispiel der geographischen Terminologie)

Vincent Sedlák: Miestne názvy v diele Jána Stanislava a ich novšie výklady

Mária Nováková: Osobné mená v najstarších miestnych názvoch v Uhorsku

Juraj Hladký: O etnických vplyvoch na staršiu hydronymiu v Ponitrí

Elena Krasnovská: O antroponomastike v diele Jána Stanislava

Andrej Škoviera: Tretí slovanský život Nauma ako historický prameň

Peter Žeňuch: Cyrilské rukopisné pamiatky na Slovensku - súčasný stav a perspektívy výskumu

Cyril Vasiľ: Recepcia a interpretácia stredovekého falza Donatio Constantini v byzantskom a slovanskom cirkevno-právnom kontexte

Peter Šoltés: Náboženstvo, jazyk, etnicita - tri aspekty výskumu slovensko-rusínskeho hraničného regiónu

Svorad Zavarský: Slovenské texty Martina Sentivániho a ich vzťah k latinským ekvivalentom

Hans Rothe: Zur Ausbildung einer wissenschaftlichen Terminologie in der Theologie der kirchenslavischen Übersetzungen

Angela Škovierová: Latinská náboženská terminológia a jej preklad v diele Ľ. Blosia Raj vernej duši

Jozef Pavlovič: Teologické konotácie výrazov podoba, podobný v staroslovienskej kultúre

Ladislav Kačic: Doterajšie výsledky bádania o hudobnej kultúre Veľkej Moravy

Lubomíra Havlíková: Ján Stanislav a Praha

Jerzy Rusek: Krakowski okres Jána Stanislava

Emil Horák: Profesor Ján Stanislav a profesor Petar Djordjić

Mária Žiláková: Ján Stanislav a István Kniezsa

 

 

 

 

Zábery z konferencie

 

 

Späť

 

 

 

 

shopify analytics