Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Slovensko-rusínsko-ukrajinské styky a vzťahy od obrodenia po súčasnosť

  

V dňoch 5. – 9. októbra 1999 usporiadal Slavistický kabinet SAV v spolupráci s Domom zahraničných Slovákov a Cyrilometodskou spoločnosťou na Zemplínskej šírave v rekreačnom zariadení Chaty KERKO – Kamenec medzinárodnú vedeckú konferenciu Slovensko-rusínsko-ukrajinské styky a vzťahy od obrodenia po súčasnosť.

Na konferencii predniesli príspevky bádatelia z výskumných pracovísk na Slovensku (z Bratislavy, Prešova, Trnavy, Košíc) a v zahraničí (z Ukrajiny, Maďarska, Nemecka a Talianska).

Rokovanie prebiehalo v štyroch tematických okruhoch (Jazykoveda, Literárna veda, História, Religionistika a kulturológia); časť tematickej náplne konferencie, najmä v okruhu Religionistika a kulturológia, sme zaradili medzi akcie Roka kresťanskej kultúry.

Konferencia na Zemplínskej šírave sa vnímala ako vedecké kolokvium, na ktorom sa prezentovali najnovšie výsledky výskumov, ktoré sa opierajú o získaný bohatý materiál z terénnych a archívnych výskumov, čo umožnilo do veľkej miery doplniť a spresniť doterajšie poznanie.

Náklady na prípravu konferencie, na zabezpečenie jej priebehu sa hradili z viacerých zdrojov: z grantových prostriedkov pridelených Slavistickému kabientu SAV agentúrou VEGA a zo sponzorského príspevku firmy KERKO Michalovce.

 

Na konferencii odzneli referáty:

Ferdinand Uličný, Rusíni na východnom Slovensku v 17. a 18. storočí.

Peter Švorc, Stanovenie hranice medzi Slovenskom a Podkarpatskou Rusou po vzniku ČSR ako etnický a štátoprávny problém

Ľubica Harbuľová, Pôsobenie ukrajinskej emigrácie na Slovensku v medzivojnovom období

Michal Danilák, Styky východného Slovenska a Zakarpatska v rokoch 1945-1990

Marián Gajdoš, Tendencie vo vývoji rusínskeho etnika na Slovensku v 90. rokoch

Stanislav Konečný, Rusíni-Ukrajinci ako fenomén slovenskej politiky

Peter Žeňuch, Cirkevná slovančina v bohoslužobnej praxi u Slovákov byzantsko-slovanského obradu na východnom Slovensku

Štefan Lipták, O rôznorodých prvkoch v slovnej zásobe Slovákov na Zakarpatskej Ukrajine.

Ladislav Bartko, Odraz slovensko-ukrajinských jazykových kontaktov v toponymii zakarpatských Slovákov.

Jozef Šelepec, Ján Kollár na ukrajinskej pôde.

Степан Вiднянський, Штуровцы и Украина: словацко-украинске связы в контексте национально-кулчтурного возрождения славянских народов.

István Udvari, Лексические хунгаризмы в книге „Вичурки по-баранинськи.“

Peter Káša, Podkarpatské etniká v poviedkach a reportážach Ivana Olbrachta.

Ľubor Matejko, K otázke cyrilo-metodského dedičstva na Slovensku.

Ľudovít Haraksim, Problémy tzv. „rusínskeho” obrodenia.

Dieter Stern, Ukrainische paraliturgische Lieder in ihrem Verhältnis zur Liturgie

Юрiй Ясiновський, Нотолiнiйнi iрмолої східної Словаччини і Закарпаття як пам’ятка українського церковного співу

Юрій Медведик, Збірники духовних пісень Пряшевщини як цінне джерело до вивчення міжслов’янских культурних зв’язків

Róbert Letz, Postavenie gréckokatolíkov Slovákov v rokoch 1918 – 1950

Cyril Vasiľ, Gréckokatolícke liturgické knihy a normy – prostriedok jednoty a príležitosť ku konfrontácii jednotlivých národných a cirkevných spoločenstiev

 

 

 

Späť

 

 

 

 

shopify analytics