Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Ľudová prozaická tradícia na Slovensku
v období konštituovania profesionálnych vedeckých
disciplín – národopisu, jazykovedy, historiografie a literárnej vedy

 

 

Miesto konania konferencie: Bratislava

Dátum konania konferencie: 4. – 5. november 2008

Zodpovedný pracovník: Katarína Žeňuchová

 

 

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR usporiadal interdisciplinárnu vedeckú  konferenciu zameranú na zber a výskum ľudovej prózy na Slovensku v ranom období rozvoja profesionálnych základov spoločenskovedných disciplín – jazykovedy, folkloristiky, historiografie a literárnej vedy. Vedecké podujatie sa uskutočnilo v rámci rovnomenného grantového projektu agentúry VEGA.

Konferencia sa venovala dejinám dialektológických a folkloristických výskumov na prelome 19. a 20. storočia s dôrazom na interdisciplinárne presahy dialektológie a folkloristiky na príklade niektorých osobností (S. Cambel, V. Hnaťuk, Š. Mišík, O. Broch, I. Verchratský, I. I. Sreznevský, I. Paňkevyč, J. Polívka a i.) i na vzájomné inšpirácie v oblasti metodológie terénneho výskumu v oblasti dialektologického a folkloristického výskumu. Konferencia sa venovala predovšetkým podielu zberateľskej práce tzv. neapriórnych zberateľov (jazykovedcov) na budovaní materiálového korpusu slovenskej ľudovej prózy, odbornej terminológii spojenej s týmto výskumným okruhom (autentický záznam, neštylizované záznamy ľudovej prózy), otázkam žánrového zaradenia jednotlivých textov zbierok a literárnym a dramatickým adaptáciám zápisov ľudovej prózy.

Príspevky z konferencie očakávame do 31. 12. 2008 v programe WORD na adrese Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV (resp. e-mailom: katarina.zenuchova@savba.sk).

 

Program podujatia

 

Fotogaléria

 

 

 

 

 

 

Späť

 

 

 

 

shopify analytics