Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Prekladanie Biblie, náboženská tvorba a duchovná pieseň

(západného aj východného obradu) z hľadiska európskeho kontextu

 

V dňoch 27.–30. septembra 2000 usporiadal Slavistický kabinet SAV na pôde Matice slovenskej v Martine medzinárodnú interdisciplinárnu vedeckú konferenciu Prekladanie Biblie, náboženská tvorba a duchovná pieseň (západného aj východného obradu) z hľadiska európskeho kontextu.

Konferencia sa uskutočnila v spolupráci s Maticou slovenskou a so Slovenským komitétom slavistov.

Na konferencii sa zúčastnili jazykovedci, teológovia, hudobní a literárni vedci a historici zo Slovenska, Poľska, Nemecka, Talianska, z Ukrajiny a Bieloruska.

 

Rokovanie prebiehalo v týchto tematických okruhoch:

 

I. O prekladoch biblického textu

Ján Doruľa, Jazyk Kamaldulskej Biblie v dobovom kontexte

Elena Krasnovská, Pravopisná, hláskoslovná a tvaroslovná stránka prekladu Kamaldulskej Biblie

Vladimír Gregor, O mieste a okolnostiach vzniku prekladu Kamaldulskej Biblie

Hans Rothe, Die paulinische Terminologie in der slowakischen Kamal- dulenser Bibel

Jana Skladaná, Preklad frazeológie v Kamaldulskej Biblii

Tadeusz Pietras, Slovenský preklad textov Pentateuchu v kázňach Alexandra Máčaja

Ján Debnár, Preklad Svätého písma do bernolákovskej slovenčiny

Anton Semeš, Glagolášske preklady pred rokom 1200

Ján Ďurica, Botekov preklad Svätého písma


II. Biblická tematika v duchovnej piesni západného a východného obradu

Ladislav Kačic, Biblické texty v hudbe slovenských skladateľov 17. a 18. storočia

Peter Žeňuch, Paraliturgická pieseň byzantsko-slovanského obradu a jej používanie na východnom Slovensku

Peter Ruščin, Biblické motívy katolíckych duchovných piesní v kontexte potridentskej liturgie

Ladislav Bartko, Jazyk spevníka Cantus Catholici z roku 1655 a jeho širší historický, národný a jazykovo-kultúrny vývinový kontext

Silvia Lauková, Cantus Catholici ako zdroj duchovnej piesne v 17. storočí

Timotea Vráblová, Biblické motívy v obrazovej výstavbe Tranovského cirkevných piesní (Cithara Sanctorum 1636)

Dieter Stern, "Das Lied des heiligen Ioasaph" - ein Beitrag zur Geschichte des geistlichen Lieds bei den Ostslaven

Jozef Šelepec, Preklady a adaptácie slovenskej duchovnej piesne u Ukrajincov

Tatiana Kamenská, Úroveň svadobnej duchovnej piesne v rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku v súčasnosti vo vzťahu k biblickému textu

III. Biblický text v náboženskej, literárnej a umeleckej tvorbe

Eva Frimmová, Biblia v rukopisných a tlačených pamiatkach z konca stredoveku a začiatku novoveku vo vzťahu k Slovensku

Jozef Pavlovič, Biblický prototext v byzantsko-slovanskej liturgii (prípravné modlitby a proskomídiá)

Cyril Vasiľ, Biblické citácie a parafrázy v textoch byzantskej liturgie a Výklad svätej liturgie Jána Joanikija Baziloviča (1742-1821)

Danuta Bieńkowska, Wyznaczniki językowe polskiego stylu biblijnego

Daniel Škoviera, Parafráza Ž 103 od humanistu Jána Bocatia

Gizela Gáfriková, K funkcii a k charakteru úvodných pastierskych spevov v Gavlovičovej Valaskej škole

Erika Brtáňová, Biblický text a homiletická tvorba

Marta Keruľová, Literárna autorita Biblie v archetypálnych obrazoch

Vera Frančuk, Biblejnye motivy v kievskom letopisanii

Nadzeja Šakun, Lakaľnaja biblejskaja tradycyja (Turauskae Evangelle i "Slovy" Kiryly Turauskaga)

Lev Nikandrovič Smirnov, O roli biblejskich tekstov kak stimula literaturno-chudožestvennogo tvorčestva slavianskich pisatelej i poetov

Kristína Vaverčáková, Tendenčný prepis biblického textu

Oľga Kovačičová, Biblické inšpirácie v ruskej literatúre

Piotr Tarliński, Der Bibeltext im Kunstwerk : Eingebrachte Qualitäten und aktivierte Vorgänge

Edmund Hleba, Náboženská tematika a náboženské osobnosti v ľudových rozprávkach

Katarína Žeňuchová, Ľudové rozprávky z východného Slovenska v kontexte religiózneho myslenia

 

 

 

Späť

 

 

 

 

shopify analytics