Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Pavol Dobšinský a jeho dedičstvo

(slovenské ľudové rozprávky a ich odkaz v dnešnej literatúre, kultúre a umení)

 

V spolupráci s Maticou slovenskou, s Ústavom etnológie SAV, s Kabinetom divadla a filmu SAV a so Slovenským komitétom slavistov usporiadal Slavistický kabinet SAV interdisciplinárnu vedeckú konferenciu Pavol Dobšinský a jeho dedičstvo (slovenské ľudové rozprávky a ich odkaz v dnešnej literatúre, kultúre a umení). Konferencia sa uskutočnila 22.-24. septembra 2004 v Teplom Vrchu, v bezprostrednej blízkosti dediny Drienčany, dlhoročnom pôsobisku Pavla Dobšinského ako evanjelického farára.

Na konferencii sa zišli jazykovedci, folkloristi i literárni vedci, aby z rozličných pohľadov a zorných uhlov svojich disciplín osvetlili význam zberateľského diela Pavla Dobšinského a jeho spolupracovníkov a spolutvorcov. Práve dokončené trojzväzkové vydanie slovenských ľudových rozprávok zozbieraných ešte v rokoch 1928–1947 pod vedením Franka Wollmana poskytuje možnosť prehĺbenejšieho odborného pohľadu na problematiku ľudovej prozaickej tvorby.

Na konferencii sa predložili aj výsledky výskumu dosiaľ málo preskúmaných ďalších starších zápisov ľudových rozprávok najmä z pozostalosti Sama Cambla i výsledky medzislovanských komparatívnych výskumov ľudovej slovesnosti.

Osobitná pozornosť sa venovala problematike úprav či modernizácie celého radu nových vydaní Dobšinského Povestí a ich adaptácii v rozličných podobách mediálneho spracovania.

Účastníci konferencie predniesli príspevky, ktoré prehĺbili poznatky o význame a zmysle zdedenej ľudovej slovesnej tvorby i o formách jej pôsobenia na umelú literárnu a umeleckú tvorbu.

 

 

 

Na konferencii odzneli referáty:

Ján Doruľa: Otvorenie konferencie; Náš vzťah k dedičstvu zachovanému v Dobšinského Povestiach

Viera Gašparíková: Rozprávky Pavla Dobšinského po sto rokoch

Ján Michálek: Pavol Dobšinský a slovenské rozprávky

Zuzana Profantová: Pavol Dobšinský ako vedec a zberateľ

Miloš Kovačka: Pavol Dobšinský a Pavol Jozef Šafárik

Eva Krekovičová - Tatiana Bužeková: Dobšinského Úvahy o slovenských povestiach vo svetle súčasných slavistických výskumov

Imrich Sedlák: Pavol Dobšinský na stránkach levočských rukopisných zábavníkov

Ladislav Bartko: O účasti Pavla Dobšinského na rozvoji a upevňovaní štúrovskej spisovnej slovenčiny

Viktória Ľašuková: Asablivasci mounaj apracouki tekstau slavackich narodnych kazak P. Dobšynskim

Jana Skladaná: Trinásta komnata Pavla Dobšinského

Dagmar Podmaková: Pavol Dobšinský v zrkadlení divadelných a rozhlasových tvorcov

Oľga Panovová: Slovenská ľudová rozprávka v bábkovom divadle

Katarína Žeňuchová: Ľudová próza zo zbierok Sama Cambla a Volodymyra Hnaťuka - prameň etnickej, jazykovej a religióznej identifikácie Slovákov

Peter Žeňuch: Zápis ľudovej rozprávky v spevníku Mitra Dočinca

 

 

 

 

Späť

 

 

 

 

shopify analytics