Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Medzikultúrne vzťahy východnej cirkvi s latinskou v Uhorsku do konca 18. storočia

 

 

 

Miesto konania konferencie: Košice

Dátum konania konferencie: 9. – 10. júna 2016

Zodpovední pracovníci: Peter Žeňuch, Šimon Marinčák

Organizátori: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka

Konferencia sa realizuje v rámci riešenia projektu APVV-14-0029 Cyrilské písomníctvo na Slovensku do konca 18. storočia.

 

 

V dňoch 9. - 10. júna 2016 sa v Košiciach v Centre spiritualitiy Východ-Západ Michala Lacka uskutoční vedecká konferencia Medzikultúrne vzťahy východnej cirkvi s latinskou v Uhorsku do konca 18. storočia, ktorý pripravuje Slavistický ústav Jána Stanislava SAV v spolupráci s Centrom spirituality Východ-Západ M. Lacka a Teologickou fakultou Trnavskej univerzity.

Tematika konferencie úzko súvisí s vedeckovýskumným programom projektu financovaného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (APVV-14-0029) s názvom Cyrilské písomníctvo na Slovensku do konca 18. storočia. Bližšie informácie o projekte sú na stránke www.cyrslav.sav.sk.

 

Názov referátu a anotáciu v rozsahu 1000 znakov treba poslať na adresu smarincak@gmail.com a peter.zenuch@savba.sk do 15. marca 2016.

 

Referát do zborníka je nutné odovzdať do 31. augusta 2016 na e-mailovú adresu peter.zenuch@savba.sk

 

 

 

Program a anotácie referátov v PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

shopify analytics