Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Musikalische und literarische Kontexte des Barocks in Mitteleuropa / in der Slowakei

Hudobné a literárne kontexty baroka v strednej Európe / na Slovensku

 

 

 

Miesto konania konferencie: Bratislava

Dátum konferencie: 22. – 24. októbra 2014

Zodpovedný pracovník: Ladislav Kačic

Organizátori: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Slovenská muzikologická asociácia

 

 

 

Konferencia (súčasť projektu VEGA č. 2/0118/13) sa plánuje v spolupráci so Slovenskou muzikologickou asociáciou, Rakúskym kultúrnym fórom a Českým kultúrnym centrom v Bratislave. Cieľom interdisciplinárnej vedeckej konferencie je konfrontácia a porovnanie nových poznatkov o kontextoch baroka na Slovensku a v strednej Európe v oblasti literatúry a hudby, t. j. v dvoch najbližších umeleckých disciplínach. Referáty budú zamerané predovšetkým na problémy metodológie a koncepcií literárneho a hudobného baroka, periodizáciu, na vzťah slova a hudby v konkrétnych žánroch a druhoch (duchovná a paraliturgická pieseň, školská hra) a pod. Na konferencii sa zúčastnia literárni vedci, filológovia a hudobní historici z viacerých krajín (okrem Slovenska aj z Českej republiky, Poľska, Rakúska, Maďarska, Nemecka a Francúzska).

 

Program konferencie v PDF súbore

 

 

 

 

 

 

Späť

 

 

 

 

shopify analytics