Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

 

 

Univerzitný profesor PhDr. Ján Stanislav, DrSc. (1904 – 1977),

jazykovedec a slavista,

 

vyštudoval slovanskú a románsku filológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1928). Absolvoval štúdiá v Paríži, Krakove a Ľubľane. Vo vedeckovýskumnej oblasti sa venoval dialektológii, staroslovienčine, výskumu jazykových a kultúrnych pomerov na Veľkej Morave; vo svojom výskume sa zameral aj na účinkovanie Cyrila a Metoda. Ďalej sa zaoberal slovenskou historickou gramatikou, štúdiom najstarších dejín slovenského jazyka a Slovákov, najmä ich osídlením v Panónii. Syntézou jeho vedeckej činnosti sú päťzväzkové Dejiny slovenského jazyka (1956-1973), v ktorých poukázal na vývin slovenčiny v porovnaní s ostatnými slovanskými jazykmi. K základným prácam zameraným na slovenskú jazykovedy z diachrónneho hľadiska patrí predovšetkým dielo Slovenský juh v stredoveku (1948) s mapovými prílohami, v ktorom dokladuje historické osídlenie slovenským etnikom aj mimo hraníc Slovenska. Osobitne sa venoval Veľkej Morave, analyzoval tzv. Panónske legendy a skúmal niektoré aspekty používania liturgie na Veľkej Morave. Najvýznamnejším dielom v tejto výskumnej oblasti je dvojzväzková vedecká syntéza Starosloviensky jazyk I.-II. z rokov 1978 a 1987.

 

1.9.2005 prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič vyznamenal profesora Jána Stanislava in memoriam Radom Ľudovíta Štúra.

 

V roku 2005 si Slavistický ústav Jána Stanislava pripomenul 10. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti sa Slavistický kabinet SAV s platnosťou od 1. januára 2005 premenoval na Slavistický ústav Jána Stanislava SAV. Týmto pomenovaním sa vzdáva hold a úcta osobe a dielu tohto významného slovenského slavistu.

Pri tejto príležitosti  naše pracovisko dňa 27. apríla 2005 navštívil prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič. Informácie o návšteve prezidenta SR v našom ústave pozri v Správach SAV (2005, roč. 41, č. 4).

V roku 2004 sa v Liptovskom Svätom Jáne, rodisku Jána Stanislava, uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia venovaná storočnici od jeho narodenia.

 

 

 

 

Zábery z návštevy prezidenta SR v SÚJS SAV

 

 

 

 

Späť

 

 

 

 

 

 

 

 

shopify analytics