Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Terminologické diskurzy a špecifiká biblických jazykov vzhľadom na preklady Biblie do slovenčiny

Terminological Discourses and the Specifics of Biblical Languages in the Context of Slovak Bible Translations

 

Evidenčné číslo projektu: APVV -16-0514

 

Zodpovedný riešiteľ

Doc. Róbert Lapko, Th.D., PhD

 

 

V súvislosti s rozhodnutím KBS iniciovať medzi slovenskými vedeckými pracovníkmi v oblasti biblických vied nový preklad Svätého písma z pôvodných jazykov (74. plenárne zasadnutie KBS na Donovaloch v marci 2013) bol v rokoch 2014-2016 zrealizovaný výskum (na ktorom spolupracovali aj zamestnanci SUJS SAV prof. Peter Žeňuch a prof. Peter Zubko), ktorého výstupom je monografia K metodike nového prekladu Svätého písma do slovenčiny (Róbert Lapko ed., Vision Slovakia, Mahtomedi, MN, USA, 2016, 298 s.). Ten sa zaoberal rôznymi aspektami problematiky prekladu, histórie a aktuálneho stavu slovenských biblických prekladov.

V nadväznosti na túto vedeckú prácu bol SUJS SAV pripravený APVV projekt (Terminologické diskurzy a špecifiká biblických jazykov vzhľadom na preklady Biblie do slovenčiny), ktorého cieľom je preklad dvoch kníh Svätého písma a vytvorenie metodologickej platformy pre preklad ďalších kníh. Konkrétne ide o preklad (z pôvodného jazyka do modernej spisovnej slovenčiny aj s liturgickým využitím) Evanjelia podľa Lukáša a Evanjelia podľa Jána. Preklad bude doplnený o aktualizovaný stručný úvod a kritický komentár.

 

 

Dosiahnuté výsledky 2018

 

Riešenie projektu po preliminárnej etape pokračovalo prvou etapou výskumnej práce (01/2018-06/2019) zameranej predovšetkým na výskum pôvodného textu (prototextu) Jánovho evanjelia a vytvorenie jeho aktuálneho slovenského prekladu. V roku 2018 sa podarilo do slovenčiny preložiť 15 kapitol Jánovho evanjelia. Preklad textu evanjelií pritom vychádzal z originálneho prototextu. Sporné a diskutabilné miesta, ktoré sú v súčasnom slovenskom preklade Jánovho evanjelia, sa podarilo na viacerých kolokviách venovaných terminológii biblických textov prediskutovať a nájsť riešenie nového presnejšieho prekladu textu evanjelia s prihliadnutím na aktuálny stav spisovnej slovenčiny ako cieľového jazyka. Tieto kolokviá sa uskutočnili za účasti členov riešiteľského kolektívu ako aj prizvaných odborníkov, ktorí sa dlhodobo venujú špecifickým otázkam prekladania Biblie do nášho národného jazyka (prof. PhDr. J. Doruľa, DrSc.; Dr. Jozef Jančovič, PhD., Dr. Miroslav Varšo a ďalší). Sám preklad si vyžaduje najmä interdisciplinárny prístup, nielen znalosť klasických jazykov.

Dňa 13.9.2018 sa v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV uskutočnil medzinárodný vedecký seminár “K prekladom prvých kapitol Jánovho a Lukášovho evanjelia”, na ktorom sa zúčastnili členovia riešiteľského tímu, ktorí pozvaným odborníkom v oblasti výskumu biblických vied a prekladov biblických textov prezentovali svoje doterajšie zistenia. Vzhľadom na to, že ide o špecifickú problematiku zameranú na národný slovenský jazyk, výhodou tohto pracovného seminára bolo, že sa na ňom zúčastnili významné osobnosti, ktoré svoj vzťah k Slovensku deklarujú nielen formálne, ale ide o medzinárodne uznávaných odborníkov v oblasti výskumu prekladov biblických textov. Patrí k nim dekan Pápežského biblického inštitútu v Ríme prof. Peter Dubovský SJ, DDr. Peter Juhás, významný medzinárodne uznávaný aramejista pôsobiaci vo vedecko-výskumnom centre v Mníchove, ďalej je to biblista Dr. Jozef Jančovič a ďalší členovia Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta. Na kolokviálnom rokovaní sa zúčastnili aj pracovníci SÚJS SAV, ktorí nie sú členmi projektu, ale svojou účasťou v rámci diskusie významne prispeli k riešeniu mnohých problematických miest v prekladaní Biblie, ktoré sú zložité v katecheticko-biblických a pastoračných súvislostiach. Na tomto vedeckom seminári sa predstavili doterajšie práce členov projektu na prekladaní kapitol Jánovo a Lukášovho evanjelia v kontexte slovenskej terminologickej nomenklatúry. Osobitný význam malo praktické porovnanie čítania textov s porozumením a výkladom jednotlivých častí evanjelia v slovanskom i neslovanskom prostredí. Organizovanie tohto vedeckého seminára s takto koncipovanou a veľmi prínosnou diskusiou sa ukázalo ako veľmi vhodné aj pre ďalšie nasmerovanie riešenia projektu.

Počas roka členovia riešiteľského kolektívu realizovali výskumné cesty za účelom digitalizácie či získania vybranej nevyhnutnej vedeckej literatúry. Keďže rozličné metodologicky závažné práce s výkladmi jednotlivých biblických pasáži sú v cudzích jazykoch a sú uložené v rozličných knižniciach v zahraničí, členovia riešiteľského tímu cestovali do Viedne (www.ktf.univie.ac.at/), Grazu (www.uni-graz.at), do Izraela s cieľom výskumu v univerzitných knižniciach v Betleheme (www.betlehem.edu), v Kinneret College v Tiberias (www.kinneret.ac.il) a za účelom konzultovania správneho pochopenia výkladu prekladaných častí biblického textu aj na Hebrew University v Jeruzaleme (www.huji.ac.ic). Pre tretieho člena riešiteľského kolektívu bol tento rok zakúpený notebook, skener a prenosný disk.

Projekt bol počas roka rôznorodo popularizovaný členmi riešiteľského kolektívu. V auguste 2018 sa uskutočnili prednášky na Letnej škole jazykov Biblie, kde sa popri intenzívnych kurzoch biblických jazykov (biblickej hebrejčiny, gréčtiny, aramejčiny pre pokročilých a latinčiny pre začiatočníkov) realizovala aplikačná časť výskumu, teda využitie poznatkov z prekladania vybraných textov Jánovho evanjelia do slovenčiny. Kurzy prebehli na košickom výskumnom pracovisku (CSVZML) Trnavskej univerzity v Trnave a zúčastnilo sa ich 21 účastníkov. Absolventi sa tak oboznámili nielen s biblickými jazykmi, ale najmä s výsledkami prebiehajúceho projektu. Projekt sa podarilo predstaviť aj na dvojdňovom (12.-13.2.2018) odbornom seminári v Bardejovských Kúpeľoch za účasti 38 záujemcov a na odbornom seminári (6.12.2018) na Teologickej fakulte KU za účasti mnohých študentov, ktorí prejavili veľký záujem o nový preklad Biblie, keďže takýto preklad v slovenskom jazykovom a kultúrnom kontexte výrazne absentuje. Projekt sa podarilo predstaviť aj na medzinárodnej vedeckej konferencii (8.-9.3.2018) organizovanej Teologickou fakultou Trnavskej univerzity. Projekt sa tak podarilo predstaviť aj v mediálnom prostredí. Tieto popularizačné aktivity boli zrealizované bez použitia finančných prostriedkov APVV.

V roku 2018 bol publikovaný aj zborník „Martin Luther po päťsto rokoch“ vo vydavateľstve VEDA SAV. Zborník vydal SÚJS SAV a Slovenský komitét slavistov v spolupráci s Centrom pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta. Jeho vydanie je jedným z čiastkových výsledkov. Obsahuje aj príspevky riešiteľov APVV projektu. Zborník bol koncom roka 2018 recenzovaný v časopise Slavica Slovaca (ročník 53, 2018, č.2). Publikované boli aj dva plánované články v recenzovanom časopise (evidovaný v Scopus a iných) Slavica Slovaca.

Počas druhého roka riešenia projektu sa intenzívne pokračovalo v prekladaní Jánovho evanjelia a súbežne sa uskutočňovali konzultácie na novom preklade s odborníkmi na biblické preklady. Riešitelia projektu systematicky zostavovali nomenklatúru pojmov a pomenovaní nadkonfesionálneho charakteru, ktorá plne rešpektuje princípy a požiadavky cieľového (spisovného slovenského) jazyka. Niektoré výsledky prebiehajúceho výskumu pri tomto novom preklade boli publikované členmi riešiteľského kolektívu v recenzovanom časopise Slavica Slovaca. Vedecké články sa zameriavajú na špecifické problémy súvisiace s prekladmi zo starovekých jazykov do modernej slovenčiny, konkrétne v nich ide o fenomén zámeny predložiek v novozákonnej gréčtine a o problém vzťahu textovej a literárnej kritiky. Keďže autor Jánovho evanjelia má tendenciu príležitostne nahrádzať isté predložky inými predložkami v prípade tých, ktoré majú podobný význam, pri ich preklade je preto potrebná obozretnosť a patričné zohľadnenie literárneho kontextu, ako aj adekvátna konzultácia spoľahlivej vedeckej literatúry. Pri prekladaní Biblie do národných jazykov tak prvým metodologickým krokom musí byť výber originálneho textu, s čím úzko súvisí poznanie textových variantov, ich histórie a okolností vzniku zo strany prekladateľa. Súčasťou riešenia projektu je preto podrobná znalosť o vzniku prvých slovenských prekladov Písma, o metodike ich prekladania, o jazykovej problematike a kultúrnom význame u Slovákov.

Výsledky skúmania dejín slovenských biblických prekladov sú prezentované aj v zborníku „Martin Luther po päťsto rokoch,“ v ktorom je predstavený preklad Biblie Martinom Lutherom a jeho najnovšia revízia pri okrúhlom výročí reformácie, na ktorom sa zúčastnila väčšina aktívnych nemeckých biblických učencov evanjelickej konfesie skúmajúca vernosť textu prekladu a realizáciou revízie. Pri doterajších revíziách biblického textu v nemeckom kontexte sa dnes za nesprávne pokladá, aby exegetické aspekty ustupovali pred cirkevnou praxou a tzv. nábožensko-pedagogickými aspektami. Preto aj v slovenskom biblickom prekladateľskom prostredí je dôležité poznať tieto praktické a metodologicky dôležité skutočnosti, ktoré pomôžu vystríhať sa pred podobnými lapsusmi. Zborník preto obsahuje rozličné výsledky výskumu tejto problematiky v širšom stredoeurópskom kultúrnom rámci. Osobitne však treba poukázať na podobné výskumy zamerané na slovenský žaltár kalvínskej cirkvi z roku 1752. Bol to preklad tlačenej biblickej knihy do slovenského jazyka, konkrétne do zemplínskeho nárečia. Celý preklad bol prebásnený a zveršovaný, aby tak poslúžil používateľom. Ide o prvú biblickú knihu v slovenčine, ktorá vyšla tlačou. Členom riešiteľského kolektívu sa podarilo zistiť, že jedným z prekladateľov bol Andrej Špácai, pôvodne uniatsky presbyter, neskôr konvertita ku kalvínom pochádzajúci z východného Slovenska. Vo výskume sme pokračovali, a tak v nasledujúcom roku pripravujeme vydanie vedeckej monografii, v ktorej detailnejšie predstavíme viaceré aspekty tohto prekladu.

 

 

Dosiahnuté výsledky 2017

 

Samotné riešenie tohto projektu je od začiatku (1.7.2017) sprevádzané viacerými popularizačnými aktivitami členov riešiteľského kolektívu (J. Feníka a R. Lapka), akými boli: 1. Letná škola jazykov Biblie (hebrejčina a aramejčina pre začiatočníkov), júl-august 2017 v Centre spirituality Východ-Západ Michala Lacka, TF TU v Košiciach; 2. Odborný seminár pre učiteľov náboženskej výchovy Poslušnosť Božiemu hlasu v Knihe Genezis a v Markovom evanjeliu, 31.8.2017 na TF KU; 3. Odborná prednáška rektora Pápežského biblického inštitútu v Ríme prof. Michaela Kolarcika SJ O Bohu a ľuďoch v Knihe Genezis, 16.9.2017 v CSVZML TF TU v Košiciach; 4. Výstava Príbeh Biblie: Od tabuľky ku knihe, 5.-6.10.2017 v CSVZML TF TU v Košiciach; 5. Odborný seminár Narodenie Krista podľa Matúša, pod vedením Dr. Blažeja Štrbu a Dr. Juraja Pigulu OSA, 21.-22.11.2017 v Augustineu, v Bardejovských Kúpeľoch.

4.10. 2017 sa členovia riešiteľského kolektívu zúčastnili odborného seminára v Košiciach pod vedením prof. Christopha Levina, koordinátora starozákonnej sekcie revízie Lutherovej Biblie (2010-2016), ktorý sa podelil o svoje skúsenosti a odporúčania s prácou na prekladoch Biblie.

Nasledujúci deň 5.10.2017 za účasti arcibiskupa-metropolitu Mons. Bernarda Bobera, zástupcov viacerých kresťanských cirkví, študentov a laickej verejnosti  v priestoroch Centra spirituality Východ-Západ Michala Lacka v Košiciach bola zorganizovaná členmi riešiteľského kolektívu vedecká konferencia "Martin Luther po 500 rokoch". Hlavným prednášajúcim na konferencii bol Prof. Christoph Levin, dekan Evanjelickej teologickej fakulty na LMU v Mníchove (2009-2015) a prezident Medzinárodnej organizácie pre štúdium Starého zákona IOSOT (2010-2013). Vo svojej prednáške Die Bibelübersetzung Martin Luthers und ihre neueste Revision predstavil dejiny a pozadie prekladu Biblie do nemčiny realizovaného Martinom Lutherom a práce na jeho najnovšom revidovanom vydaní. Na konferencii ďalej vystúpili biblisti Bohdan Hroboň a Blažej Štrba, patrista Juraj Pigula OSA a cirkevný hudobník Ján Veľbacký, ktorí ponúkli pohľad na Lutherovu teologickú formáciu a prínosy pre biblistiku a sakrálnu hudbu.

V súčasnosti sa pripravuje zborník príspevkov z tejto konferencie. 

 

Ďalšie publikačné výstupy:

V Slavica Slovaca bol publikovaný článok Róberta Lapka: Ján Švec-Slavkovian a jeho preklad breviára. Do tlače je prijatý aj článok The Reign of Christ in Colossians: A Reassessment Juraja Feníka a Róberta Lapka v zahraničnom karentovanom časopise The Catholic Biblical Quarterly.

Publikovaná bola vysokoškolská učebnica biblickej latinčiny autorov Anabela Katreničová, Róbert Lapko: Lingua Latina Biblica, VIENALA, Košice, 2017 a vedecká monografia Komentáre ku Starému zákonu, piaty zväzok: Žalmy 51-75, Dobrá kniha, Trnava 2017, ed. B. Hroboň (spolupracoval Róbert Lapko). Nepriamo s projektom súvisia aj ďalšie dve publikované vedecké monografie autorov Róbert Lapko, Edmund Worthy: The Good News of the Family, Theological and pastoral applications, Tribun EU, Brno, 2017 a Gabriela Kolšovská, Róbert Lapko: Hildegarda z Bingenu, Štúdium života a diela učiteľky Cirkvi, Verbum KU, Ružomberok, 2017 a zborník vedeckých štúdii editovaný Róbertom Lapkom: Amoris laetitia očami teológov, Vienala, Košice, 2017.
Koncom roka boli zrealizované v SUJS SAV prvé pracovné metodologické stretnutia k preloženým prvým kapitolám Lukášovho a Jánovho evanjelia a výskum v knižniciach v Grazi a vo Viedni. 

K spolupráci na riešení projektu boli pozvaní aj ďalší biblisti, jazykovedci a liturgisti. Snahou je, aby na práci projektu prekladu spolupracovali odborníci z celého Slovenska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

shopify analytics