Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Terminologické diskurzy a špecifiká biblických jazykov vzhľadom na preklady Biblie do slovenčiny

Terminological Discourses and the Specifics of Biblical Languages in the Context of Slovak Bible Translations

 

Evidenčné číslo projektu: APVV -16-0514

 

Zodpovedný riešiteľ

Doc. Róbert Lapko, Th.D., PhD

 

 

V súvislosti s rozhodnutím KBS iniciovať medzi slovenskými vedeckými pracovníkmi v oblasti biblických vied nový preklad Svätého písma z pôvodných jazykov (74. plenárne zasadnutie KBS na Donovaloch v marci 2013) bol v rokoch 2014-2016 zrealizovaný výskum (na ktorom spolupracovali aj zamestnanci SUJS SAV prof. Peter Žeňuch a prof. Peter Zubko), ktorého výstupom je monografia K metodike nového prekladu Svätého písma do slovenčiny (Róbert Lapko ed., Vision Slovakia, Mahtomedi, MN, USA, 2016, 298 s.). Ten sa zaoberal rôznymi aspektami problematiky prekladu, histórie a aktuálneho stavu slovenských biblických prekladov.

V nadväznosti na túto vedeckú prácu bol SUJS SAV pripravený APVV projekt (Terminologické diskurzy a špecifiká biblických jazykov vzhľadom na preklady Biblie do slovenčiny), ktorého cieľom je preklad dvoch kníh Svätého písma a vytvorenie metodologickej platformy pre preklad ďalších kníh. Konkrétne ide o preklad (z pôvodného jazyka do modernej spisovnej slovenčiny aj s liturgickým využitím) Evanjelia podľa Lukáša a Evanjelia podľa Jána. Preklad bude doplnený o aktualizovaný stručný úvod a kritický komentár.

 

 

Dosiahnuté výsledky 2017

 

Samotné riešenie tohto projektu je od začiatku (1.7.2017) sprevádzané viacerými popularizačnými aktivitami členov riešiteľského kolektívu (J. Feníka a R. Lapka), akými boli: 1. Letná škola jazykov Biblie (hebrejčina a aramejčina pre začiatočníkov), júl-august 2017 v Centre spirituality Východ-Západ Michala Lacka, TF TU v Košiciach; 2. Odborný seminár pre učiteľov náboženskej výchovy Poslušnosť Božiemu hlasu v Knihe Genezis a v Markovom evanjeliu, 31.8.2017 na TF KU; 3. Odborná prednáška rektora Pápežského biblického inštitútu v Ríme prof. Michaela Kolarcika SJ O Bohu a ľuďoch v Knihe Genezis, 16.9.2017 v CSVZML TF TU v Košiciach; 4. Výstava Príbeh Biblie: Od tabuľky ku knihe, 5.-6.10.2017 v CSVZML TF TU v Košiciach; 5. Odborný seminár Narodenie Krista podľa Matúša, pod vedením Dr. Blažeja Štrbu a Dr. Juraja Pigulu OSA, 21.-22.11.2017 v Augustineu, v Bardejovských Kúpeľoch.

4.10. 2017 sa členovia riešiteľského kolektívu zúčastnili odborného seminára v Košiciach pod vedením prof. Christopha Levina, koordinátora starozákonnej sekcie revízie Lutherovej Biblie (2010-2016), ktorý sa podelil o svoje skúsenosti a odporúčania s prácou na prekladoch Biblie.

Nasledujúci deň 5.10.2017 za účasti arcibiskupa-metropolitu Mons. Bernarda Bobera, zástupcov viacerých kresťanských cirkví, študentov a laickej verejnosti  v priestoroch Centra spirituality Východ-Západ Michala Lacka v Košiciach bola zorganizovaná členmi riešiteľského kolektívu vedecká konferencia "Martin Luther po 500 rokoch". Hlavným prednášajúcim na konferencii bol Prof. Christoph Levin, dekan Evanjelickej teologickej fakulty na LMU v Mníchove (2009-2015) a prezident Medzinárodnej organizácie pre štúdium Starého zákona IOSOT (2010-2013). Vo svojej prednáške Die Bibelübersetzung Martin Luthers und ihre neueste Revision predstavil dejiny a pozadie prekladu Biblie do nemčiny realizovaného Martinom Lutherom a práce na jeho najnovšom revidovanom vydaní. Na konferencii ďalej vystúpili biblisti Bohdan Hroboň a Blažej Štrba, patrista Juraj Pigula OSA a cirkevný hudobník Ján Veľbacký, ktorí ponúkli pohľad na Lutherovu teologickú formáciu a prínosy pre biblistiku a sakrálnu hudbu.

V súčasnosti sa pripravuje zborník príspevkov z tejto konferencie. 

 

Ďalšie publikačné výstupy:

V Slavica Slovaca bol publikovaný článok Róberta Lapka: Ján Švec-Slavkovian a jeho preklad breviára. Do tlače je prijatý aj článok The Reign of Christ in Colossians: A Reassessment Juraja Feníka a Róberta Lapka v zahraničnom karentovanom časopise The Catholic Biblical Quarterly.

Publikovaná bola vysokoškolská učebnica biblickej latinčiny autorov Anabela Katreničová, Róbert Lapko: Lingua Latina Biblica, VIENALA, Košice, 2017 a vedecká monografia Komentáre ku Starému zákonu, piaty zväzok: Žalmy 51-75, Dobrá kniha, Trnava 2017, ed. B. Hroboň (spolupracoval Róbert Lapko). Nepriamo s projektom súvisia aj ďalšie dve publikované vedecké monografie autorov Róbert Lapko, Edmund Worthy: The Good News of the Family, Theological and pastoral applications, Tribun EU, Brno, 2017 a Gabriela Kolšovská, Róbert Lapko: Hildegarda z Bingenu, Štúdium života a diela učiteľky Cirkvi, Verbum KU, Ružomberok, 2017 a zborník vedeckých štúdii editovaný Róbertom Lapkom: Amoris laetitia očami teológov, Vienala, Košice, 2017.
Koncom roka boli zrealizované v SUJS SAV prvé pracovné metodologické stretnutia k preloženým prvým kapitolám Lukášovho a Jánovho evanjelia a výskum v knižniciach v Grazi a vo Viedni. 

K spolupráci na riešení projektu boli pozvaní aj ďalší biblisti, jazykovedci a liturgisti. Snahou je, aby na práci projektu prekladu spolupracovali odborníci z celého Slovenska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

shopify analytics