Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Každodennosť v interakcii latinskej a byzantskej kultúry na príklade karpatského regiónu v novoveku

Everyday Life in Interaction of Latin and Byzantine Culture on Example of Carpathian Region in Modern Period

 

Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0025/18

 

Vedúci projektu

Prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD.

 

 

 

Skúmanie každodennosti na pozadí konfesionálnych stereotypov pomáha poznávať dejiny spoločnosti. V oblasti pod Karpatmi, kde sa stretáva západ. a východ. kultúra, sú jej interakcie vďačným predmetom výskumu. Nejde o jednoliaty etnicko-konfesionálny priestor, je nevyhnutné osvetliť procesy, ktoré obyvateľstvo v regióne pod Karpatmi formovali vlastnú kultúru a viedli k etnickým či náboženským napätiam. Synergia jednotlivých etnicko-konfesionálnych spoločenstiev predstavuje vyvážený celok založený na prirodzenej interkultúrnej a interkonfesionálnej komunikácii a mobilite. Odraz tohto vzťahu zachytáva celé spektrum dobovej latinskej i cyrilskej písomnej kultúry, najmä administratívno-právnej agendy, úradných dokumentov, kázní, ponaučení, pravidiel svetského i mníšskeho života a ich výkladov, rozličných príručiek a katechizmov, hudobných pamiatok. Špecifickým v tejto súvislosti je sledovanie vzťahu medzi východnou a väčšinovou latinskou kultúrou na pozadí interakcií so štátnou či aktuálne forsírovanou politickou ideológiou.

 

 

Dosiahnuté výsledky v roku 2018

 

- uskutočnil sa prepis textu Štatútu Mukačevskej eparchie z prvej polovice 18. storočia

- príspevok odovzdaný do tlače (Poľsko, Jagelonská univerzita): Poľské relikty rekatolizácie z východu Slovenska

- zahraničná pracovná cesta: Česká republika, 14.-18.05.2018, Praha

- zahraničná pracovná cesta: Ukrajina, 12.-15.11.2018, Užhorod a Berehovo

- zahraničná pracovná cesta v rámci MAD využitá aj na riešenie projektu VEGA: Česká republika, 26.-29.11.2018, Praha

- účasť na konferencii: Blahunková, Mária. Osobnosť kantora a pisára. Z hudobno-liturgického života byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku v 18.-19. storočí. Malé osobnosti veľkých dejín – Veľké osobnosti malých dejín. Príspevky k hudobnej regionalistike V., 28.-29. novembra 2018, Hudobné múzeum – SNM, Bratislava.

 

 

Publikované výstupy:

 

ZUBKO, Peter. Košické biskupstvo a gréckokatolíci v súvislostiach roku 1968. In Vďační za dar viery a vzkriesenie Cirkvi. Zborník zo sympózií ku 50. výročiu obnovenia Gréckokatolíckej cirkvi v bývalom Československu. Hospodár, Michal (ed.). Michalovce : Spolok sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach, 2018, s. 21-39. ISBN 978-80-85581-78-2.

ZUBKO, Peter. Každodennosť u uniatskych presbyterov vo svetle latinských prameňov. In Slavica Slovaca, 2018, roč. 53, č. 2, s. 142-147. ISSN 0037-6787.

 

 

 

Späť

 

 

 

 

shopify analytics