Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

 

Slávnostné odovzdanie Zlatej medaily SAV profesorovi PhDr. Jánovi Doruľovi, DrSc.,
z príležitosti životného jubilea

 

    Dňa 19. septembra 2008 odovzdal predseda Slovenskej akadémie vied prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., za účasti pracovníkov i spolupracovníkov Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV Zlatú medailu SAV prof. PhDr. Jánovi Doruľovi, DrSc.

    Za Maticu slovenskú pozdravil profesora J. Doruľu podpredseda MS Dr. Miroslav Bielik a odovzdal mu Zlatú medailu Matice slovenskej a Zlatu knihu MS.

    Profesor Ján Doruľa patrí k významným predstaviteľom slovenskej i medzinárodnej slavistiky. S jeho aktivitami sa spája dlhoročná práca na poli slavistického výskumu v oblasti slovensko-slovanských i slovensko-neslovanských jazykových vzťahov. Osobitne sa zaslúžil o výskum i organizáciu celého radu doteraz zanedbávaných oblastí bádania na Slovensku.

    Napĺňanie koncepcie interdisciplinárneho slavistického výskumu je nielen krédom profesora Jána Doruľu, ale je aj v súlade so  spoločenskou objednávkou i s trendami súčasného vedeckého bádania. V duchu tohto kréda a týchto potrieb vychováva Slavistický ústav Jána Stanislava SAV generáciu mladých nasledovníkov a kolegov.

    Vážený pán profesor, k životnému jubileu vinšujeme veľa pracovnej pohody i radosť zo slavistickej vinice.

 

Laudatio na profesora Jána Doruľu

(Slavica Slovaca, 2008, roč. 43, č. 1, s. 76-77)

 

Zlatá medaila pre profesora Jána Doruľu

(informácia na stránke www.sav.sk)

 

Rozhovor s profesorom PhDr. Jánom Doruľom, DrSc., vysielaný v Slovenskom rozhlase na stanici Devín 17.,24. a 31. októbra 2008.

Rozhovor s Jánom Doruľom z príležitosti životného jubilea I.

Rozhovor s Jánom Doruľom z príležitosti životného jubilea II.

 

 

 

 

 

shopify analytics