Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Sto rokov od narodenia Jána Stanislava

(odkaz jeho diela a dnešný stav slovenskej slavistiky)

 

Slavistický kabinet SAV v spolupráci s Obecným úradom v Liptovskom Jáne, s Maticou slovenskou a so Slovenským komitétom slavistov pripravil v dňoch 1.-3. decembra 2004 medzinárodnú interdisciplinárnu vedeckú konferenciu Sto rokov od narodenia Jána Stanislava (odkaz jeho diela a dnešný stav slovenskej slavistiky).

Profesor Ján Stanislav je nepochybne najvýznamnejším slovenským slavistom, dobre známym aj vo vedeckých kruhoch v zahraničí. Je autorom obsiahlych dejín slovenského jazyka, historického miestopisu (Slovenský juh v stredoveku) i celého radu objavných historicko-jazykovedných prác predovšetkým o veľkomoravskom období našich dejín - o podobe kultúrneho jazyka na Veľkej Morave, o veľkomoravizmoch v pamiatkach staroslovienskeho jazyka, o veľkomoravskom dedičstve v slovenskom jazyku a v slovenskej duchovnej i materiálnej kultúre.

Charakteristickou črtou Stanislavových vedeckých výskumov je porovnávanie jednotlivých javov zo slovenského jazyka, dejín a kultúry s príslušnými slovanskými i neslovanskými javmi, ich ustavičné zaraďovanie do slovanského a európskeho kontextu. Na aplikáciu historicko-porovnávacej metódy v širokom európskom zábere bol prof. Ján Stanislav dobre odborne pripravený; svoju erudíciu získaval štúdiom na celom rade európskych univerzít i usilovným štúdiom diel významných slavistických autorít.

Svojím dielom profesor Ján Stanislav významne prispel do porovnávacieho štúdia dejín slovenčiny i do staroslovienčiny, do vývinu slovenskej dialektológie, onomastiky i ortoepie.

Pri stom výročí narodenia najvýznamnejšieho slovenského slavistu si slovenská veda dôstojným spôsobom pripomenula jeho záslužné dielo a zároveň poukázala na dnešný stav slovenskej slavistiky a na jej výdobytky, ale pripomenúla aj resty a naliehavé úlohy, na ktorých napĺňanie treba premyslene utvárať možnosti a predpoklady zabezpečujúce jej budúcnosť a rozvoj.

Konferencia sa uskutoční v Liptovskom Jáne, rodisku Jána Stanislava. Príspevky z konferencie spracované do podoby štúdií sa pokúsime vydať v osobitnom zborníku alebo v časopise Slavica Slovaca.

 

 

 

 

 

 

 

shopify analytics