Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Piaristen und Schulwesen, Wissenschaft, Kunst Mitteleuropas im 17.-19. Jahrhundert / The Piarists and Education, Science and Arts in Central Europe in the 17th-19th Centuries

 

 

V dňoch 30.9.–2.10.2010 sa vo Svätom Jure uskutočnila v rámci projektu VEGA č. 2/0108/09 Piaristi a školstvo, veda, kultúra na Slovensku v 17.–19. storočí medzinárodná interdisciplinárna vedecká konferencia Die Piaristen und Schulwesen, Wissenschaft, Kunst in Mitteleuropa im 17.–19. Jahrhundert. Na konferencii sa zúčastnilo 21 popredných odborníkov na problematiku dejín piaristov z viacerých krajín strednej Európy (Slovensko, Česká republika, Rakúsko, Nemecko, Maďarsko, Poľsko), ktorí predniesli referáty z oblasti dejín a spirituality piaristov, ich prínosu k rozvoju školstva, vedy, literatúry, divadla, hudby, výtvarného umenia a knižnej kultúry. Referenti v nich priniesli veľké množstvo nových, pôvodných poznatkov. V bohatej diskusii ocenili o. i. možnosť porovnania a priamej výmeny skúseností z jednotlivých vedných disciplín. Väčšina referentov vo svojich príspevkoch konštatovala, že piaristi boli progresívnejší než napríklad jezuiti, a to nielen v školskom systéme (napr. akcentom na prírodné vedy), ale aj v hudbe, divadle a ďalších oblastiach ich činnosti.

Rámcový program konferencie tvorila omša v Kostole piaristov a koncert, na ktorom odznel v novodobej premiére výber zo zábavných kánonov vynikajúceho slovenského piaristického vzdelanca (profesora teológie, orientálnych jazykov) a hudobníka P. Norberta Schreiera a S. Bernardo (1749–1811) Nugae canorae sive XX canones musici.

 

 

 

Program konferencie v PDF formáte

Program koncertu v PDF formáte

 

 

 

 

shopify analytics