Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Slovenská verzia       Russkaya versiya

Institute
Contact
Staff
Grants
Journals
Publications
Conferences
Doctoral Studies
Annual Reports
Photogallery
Library
Slovak Committee of Slavists
Cooperating Institutions
Links
Updates

 

 

Some Publications and Editions of the Institute

 

 

Some publications published by Jan Stanislav Institute of Slavistics the SAS you can buy in stores VEDA and in bookstores that are connected to the distribution network of VEDA and on the website www.uniknihy.sk.

 

 

 

 

 

ŽEŇUCH, Peter – ZUBKO, Peter: Michal Bradač – Rukoväť cirkevných dejín / Михаилъ Брадачъ – Єпѵтомъ Історїи Церковныѧ. Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae. Vol. VIII. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV – Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – Slovenský komitét slavistov, 2021. 464 s. ISBN 978-80-224-1876-8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAPKO, Róbert (ed.): Lukášovo evanjelium. Nový preklad a krátky komentár. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV a Centrum pre štúdium biblického a blízkovychodného sveta – vydavateľstvo POSTOJ MEDIA, s. r. o., 2020. 168 s. ISBN (e-book) 978-80-89994-33-5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zubko, Peter – Žeňuch, Peter – Lapko, Róbert – Marinčák, Šimon: Slovenský Kalvínsky Žaltár. Monumenta Byzantino-Slavica et Latina Slovaciae. Vol. VII. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – Slovenský komitét slavistov, 2020. 432 s. ISBN 978-80-89489-49-7. (e-book), ISBN 978-80-89489-50-3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žeňuchová, Katarína (ed.): Etnolingvistický výskum na Slovensku. Súčasný stav a perspektívy. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV 2020, 168 s. ISBN 978-80-89489-47-3 (print), ISBN 978-80-89489-48-0 (ebook).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽEŇUCH, PETER a kol.: Bohorodička v kultúrnych dejinách Slovenska. Slziaci klokočovský obraz Patrónky Zemplína. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2020. 384 s. ISBN 978-80-89489-45-9, ISBN 978-80-89489-46-6 (e-book), ISBN 978-80-224-1836-2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOŠKOVÁ, MÁRIA: Bulharsko-slovenský slovník III. Поàз – С. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / VEDA vydavateľstvo SAV, 2019. 713 s. ISBN 978-80-224-1755-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAPKO, Róbert (ed.): Jánovo evanjelium. Nový preklad a krátky komentár. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – VEDA vydavateľstvo SAV, 2019. 179 s. ISBN SÚJS SAV (print) 978-80-89489-43-5, ISBN VEDA (print) 978-80-224-1795-2, ISBN SÚJS SAV (e-book) 978-80-89489-42-2.

The publication is available in electronic form.

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕДАКОВА, Ирина А. – ŽEŇUCH, Peter – КИТАНОВА, Мария et al.: Axiologický výskum slovanských jazykov / Axiological Investigation into the Slavic Languages. Bratislava – Moskva: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – Институт славяноведения РАН, VEDA, vydavateľstvo SAV 2019. ISBN SÚJS SAV (print) 978-80-89489-41-1, ISBN VEDA (print) 978-80-224-1796-9, ISBN SÚJS SAV (e-book) 978-80-89489-42-8, ISBN INSLAV RU (print) 978-57576-0434-3, DOI 10.31168/0434-3.

The publication is available in electronic form.

 

 

 

 

 

 

 

СЕДАКОВА, Ирина А. – КИТАНОВА, Мария – ЖЕНЮХ, Петер (ред.): Взгляд на славянскую аксиологию. Москва: Институт славяноведения РАН, 2019. 268 с. ISBN 978-5-7576-0428-2.
The publication is available in electronic form on a website of Institute of Slavic Studies of the Russian Academy of Sciences.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠAŠERINA, Svetlana: Dva uglianske rukopisy ponaučení a exempiel zo 17. storočia / Две углянские рукописи поучений и притч XVII века. Monumenta Byzantino-Slavica et Latina Slovaciae. Vol. VI. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV – Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2019. 656 s. ISBN (print version) 978-80-224-1754-9, ISBN (electronic version) 978-80-89489-40-4.

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽEŇUCH, Peter a kol.: Pohľady do problematiky cyrilskej písomnej tradície na Slovensku. Editors: Svetlana Vašíčková a Ľubomíra Wilšinská. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – Slovenský komitét slavistov – VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019. 192 s. ISBN (electronic version) 978-80-89489-39-8; ISBN (print version) 978-80-89489-38-1

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽEŇUCH, Peter - BEĽAKOVA, Elena V. - NAJDENOVA, Desislava - ZUBKO, Peter - MARINČÁK, Šimon. Užhorodský rukopisný Pseudozonar. Pravidlá mníšskeho a svetského života z prelomu 16.-17. storočia / Užgorodskij rukopisnyj Psevdozonar. Pravila monašeskoj i svetskoj žizni rubeža XVI-XVII vv. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV: Slovenský komitét slavistov: VEDA, vydavateľstvo SAV; Moskva: Institut rossijskoj istorii RAN; Sofia: Kirilo-Metodievski naučen centăr BAN; Košice: Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka, 2018. 448 s. Monumenta Byzantino-Slavica et Latina Slovaciae, V. ISBN SK:978-80-224-1702-0; RU:978-5-8055-0346-8; BG:978-954-9787-38-2

 

 

 

 

 

 

 

LAPKO, RÓBERT (Еd.).: Маrtin Luther po päťsto rokoch. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, Slovenský komitét slavistov a Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta  2018, 87 s., ISBN 978-80-89489-35-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽEŇUCH, PETER – ZUBKO, PETR et alii: Liturgické jazyky v duchovnej kultúre Slovanov. Monotematický súbor štúdií. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, Slovenský komitét slavistov, 2017, 368 s., ISBN 978-80-89489-34-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZUBKO, PETER – ŽEŇUCH, PETER (Еds.): Barkóciho vizitácia Šarišského archidiakonátu (1749). Rímskokatolíci, gréckokatolíci a evanjelici podľa latinskej vizitácie. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2017, 190 s., ISBN 978-80-89489-33-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARINČÁK, ŠIMON – ŽEŇUCH, PETER (Eds.): Medzikultúrne vzťahy východnej cirkvi s latinskou v Uhorsku do konca 18. storočia. Monotematický súbor štúdií. Košice – Bratislava: Pre Centrum spirituality Východ – Západ Michala Lacka v Košiciach, vedeckovýskumné pracovisko Teologickej fakulty Trnavskej univerzity a Slavistický ústav Jána Stanislava SAV vydala Dobrá kniha v Trnave, 2017. 302 s. ISBN 978-80-8191-074-6

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽEŇUCH, PETER – НИКОЛОВА, СВЕТЛИНА (Еds.): Kliment Ochridský a jeho prínos pre slovanskú a európsku kultúru. Bratislava – Sofia: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Кирило-Методиевски научен център към БАН, Slovenský komitét slavistov, Veľvyslanectvo Bulharskej republiky v Slovenskej republike, 2017, 184 s., ISBN 978-80-89489-31-2

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽEŇUCHOVÁ, KATARÍNA – КИТАНОВА, МАРИЯ – ŽEŇUCH, PETER: Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach. Zo slovanskej etnolingvistiky. Bratislava – Sofia: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН, Slovenský komitét slavistov, Veľvyslanectvo Bulharskej republiky v Slovenskej republike, 2017, 320 s., ISBN 978-80-89489-32-9

 

 

 

 

 

 

 

 

GLOVŇA, JURAJ (Ed.): Historický a sociolingvistický kontext kodifikácií slovanských jazykov. Bratislava: Slovenský komitét slavistov, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Katedra slovenského jazyka FF UKF, 2017, 184 s., ISBN 978-80-89489-30-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽEŇUCHOVÁ, KATARÍNA (Ed.): Jozef Ignác Bajza v kultúrnom a literárnom kontexte (2. doplnené vydanie). Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Slovenský komitét slavistov, Obec Dolné Dubové, 2016, 206 s., ISBN 978-80-89489-29-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DORUĽA, JÁN – ŽEŇUCH, PETER (Eds.): Ján Stanislav a slovenská slavistika. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Slovenský komitét slavistov, 2016, 272 s., ISBN 978-80-89489-28-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAVARSKÝ, SVORAD – NICHOLAS, LUCY R – RIEDL, ANDREA (Eds.): Themes of Polemical Theology Across Early Modern Literary Genres. Lady Stephenson Library, Newcastle upon Type: Cambridge Scholars Publishing, 2016, xxvi+349 s. ISBN 978-1-4438-8735-9

 

www.cambridgescholars.com/themes-of-polemical-theology-across-early-modern-literary-genres

 

 

 

 

 

 

 

KAČIC, LADISLAV (Ed.): Musikalische und literarische Kontexte des Barocks in Mitteleuropa / in der Slowakei. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2015, 280 s., ISBN 978-80-89489-25-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DORUĽA, JÁN: Slováci medzi starými susedmi. Môžu byť aj Slováci starí? Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Slovenský komitét slavistov, 2015, 488 s., ISBN 978-80-89489-24-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRTÁŇOVÁ, ERIKA (Ed.): Jonáš Záborský: Múdrosť života ve chrámových řečech. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Ústav slovenskej literatúry SAV, Slovenský komitét slavistov, 2015, 480 s., ISBN 978-80-89489-23-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽEŇUCHOVÁ, KATARÍNA (Ed.): Ľudová próza na Slovensku v kontexte dejín slavistiky. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Slovenský komitét slavistov, 2015, 344 s., ISBN 978-80-89489-21-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÁCALOVÁ, JANA: Rozprávky Janka Rimavského. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Ústav slovenskej literatúry SAV, 2015, 336 s., ISBN 978-80-89489-22-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÁCALOVÁ, JANA: Codexy tisovské. K prameňom slovenských rozprávok. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Ústav slovenskej literatúry SAV, 2015, 224 s., ISBN 978-80-89489-20-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽEŇUCH, PETER (Zost.): Dvadsať rokov inštitucionalizovanej slavistiky v Slovenskej akadémii vied. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2015, 254 s., ISBN 978-80-89489-19-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DORUĽA, JÁN (Ed.): Historický význam a odkaz diela osobností slovenského národného obrodenia. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2014, 162 s., ISBN 978-80-89489-18-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽEŇUCH, PETER – ZUBKO, PETER (Eds.): Bohorodička v kultúrnych dejinách Slovenska. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Bratislavská gréckokatolícka eparchia, 2014, 224 s., ISBN 978-80-89489-17-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽEŇUCHOVÁ, KATARÍNA: Zbierka ľudovej prózy Samuela Cambela. Prameň k výskumu rozprávačskej tradície na Slovensku. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Slovenský komitét slavistov, 2014, 464 s., ISBN 978-80-89489-16-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DORUĽA, JÁN: O slovensko-nemeckom spolunažívaní v 16.-18. storočí. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Slovenský komitét slavistov, 2014, 352 s., ISBN 978-80-89489-15-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pramene o živote svätých Cyrila a Metoda a ich učeníkov. Zostavil Andrej Škoviera. Bratislava: PostScriptum, 2013. 200 s. ISBN 978-80-89567-23-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽEŇUCHOVÁ, KATARÍNA (Ed.): Jozef Ignác Bajza v kultúrnom a literárnom kontexte. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / Obec Dolné Dubové, 2013, 168 s., ISBN 978-80-89489-14-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZUBKO, PETER: Kňaz nie každodenný. Jonáš Záborský v službe Košickej diecézy. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2013, 182 s., ISBN 978-80-89489-13-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICHNER, MILOŠ SJ – MARINČÁK, ŠIMON – ŽEŇUCH, PETER: Kultúrna identita gréckokatolíkov vo svetle cyrilo-metodského dedičstva I. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / Teologická fakulta Trnavskej univerzity / Centrum spirituality Východ – Západ Michala Lacka / Gréckokatolícka bratislavská eparchia, 2013, 92 s., ISBN 978-80-7141-802-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICHNER, MILOŠ SJ – MARINČÁK, ŠIMON – ŽEŇUCH, PETER (zost.): Kultúrna identita gréckokatolíkov vo svetle cyrilo-metodského dedičstva II. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / Teologická fakulta Trnavskej univerzity / Centrum spirituality Východ – Západ Michala Lacka / Gréckokatolícka bratislavská eparchia, 2013, 200 s., ISBN 978-80-7141-803-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽEŇUCH, PETER: Источники византийско-славянской традиции и культуры в Словакии / Pramene k byzantsko-slovanskej tradícii a kultúre na Slovensku. Monumenta Byzantino-Slavica et Latina Slovaciae. Vol. IV. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / PontificioIstitutoOrientale / Slovenský komitét slavistov / Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka, 2013. 482 s., talianské ISBN 978-88-7210-387-6, slovenské ISBN 978-80-89489-10-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOŠKOVÁ, MÁRIA: Bulharsko-slovenský slovník II. Л–По. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / Slovenský komitét slavistov, 2013. 692 s. ISBN 978-80-89489-12-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽEŇUCH, PETER – UZEŇOVA, ELENA – ŽEŇUCHOVÁ, KATARÍNA (Eds.): Jazyk a kultúra na Slovensku v slovanských a neslovanských súvislostiach. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / Slovenský komitét slavistov / Zemplínske múzeum v Michalovciach / Институт славяноведения Российской академии наук / Кирило-Методиевският научен център към БАН , 2013. 250 s. ISBN 978-80-89489-11-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽEŇUCH, PETER (Ed.): XV. medzinárodný zjazd slavistov v Minsku. Príspevky slovenských slavistov. Bratislava: Slovenský komitét slavistov / Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2013. 234 s. ISBN 978-80-89489-08-4

Publication for download in PDF format (20 MB).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽEŇUCH, PETER (Ed.): Prehľad publikácií z jazykovedy, literárnej vedy, etnológie a histórie za roky 2008–2012 (výber). Bratislava: Slovenský komitét slavistov / Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2013. 164 s. ISBN 978-80-89489-09-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽEŇUCH, PETER (Ed.): Dedičstvo duchovnej piesňovej kultúry medzi Východom a Západom. Bratislava: Slovenský komitét slavistov / Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2013. 130 s. ISBN 978-80-89489-07-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAČIC, LADISLAV (Ed.): Piaristen und Schulwesen, Wissenschaft, Kunst in Mitteleuropa im 17.–19. Jahrhundert. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / Slovenský komitét slavistov, 2012. 231 s. ISBN 978-80-89489-06-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sacrum et profanum. Языковые, литературные и этнические взаимосвязи христианской культуры. Ответственные редакторы: М. М. Валенцова. Е. С. Узенева. Редакционная коллегия: П. Женюх, З. Профантова, Ф. Б. Успенский. Москва: Институт славяноведения РАН / Институт славистики им. Яна Станислава САН / Институт этнологии САН, 2012. 344 s. ISBN: 978-7576-0263-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DORUĽA, Ján: Čarovný svet a skutočný život v slovenskej rozprávke. Bratislava: Goralinga, 2012. 123 s. ISBN 978-80-89604-00-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽEŇUCH, PETER (Ed.): Slovenská slavistika včera a dnes. Bratislava: Slovenský komitét slavistov / Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2012. 268 s. ISBN 978-80-89489-05-3

 

Offprints in PHP and PDF format.

 

 

 

 

 

 

 

 

НИКОЛОВА, Светлина – ЖЕНЮХ, Петер (Eds): Кирило-Методиевски студии. Книга 20. Кирило-Методиевското културно наследство и националната идентичност / Cyrilo-metodské kultúrne dedičstvo a národná identita. Редакционна колегия: С. Николова, П. Женюх, С. Бърлиева, М. Евтимова. София: Кирило-Методиевски научен център / Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2011. 328 s. ISSN 0205-2253

 

 

 

 

 

 

 

 

DORUĽA, Ján: O krajine a vlasti starých Slovákov. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2011. 92 s. ISBN 978-80-89489-04-6

Publication for download in PDF format (1 MB).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOVIERA, Andrej: Svätí slovanskí sedmopočetníci. Bratislava: Slovenský komitét slavistov / Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2010. 247 s. ISBN 978-80-89489-02-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽEŇUCH, Peter – ŠKOVIERA, Andrej (Zost.): Pramene byzantskej tradície na Slovensku. K výstave z príležitosti Roka kresťanskej kultúry 2010 / Sources of the Byzantine Tradition in Slovakia. An Exhibition Organized within the Year of Christian Culture 2010. Bratislava: Slovenský komitét slavistov / Slavistický ústav Jána Stanislava SAV v spolupráci s Národným osvetovým centrom, s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Gréckokatolíckej eparchie v Bratislave 2010, 73 s. ISBN 978-80-89489-00-8

Publication for download in PDF format (103 MB).

 

 

 

 

 

 

 

KAČIC, Ladislav (Ed.): P. Petrus Peťko a Sancto Martino SP: Missa ex G Jesuli Nati [ Vianočná omša G dur ] [ 1759 ]. Prešov: Ústav hudobnej vedy SAV / Slavistický ústav Jána Stanislava SAV v spolupráci s Prešovským hudobným spolkom Súzvuk v Prešove, 2009, 107 s. ISBN 978-80-89188-24-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽEŇUCHOVÁ, Katarína – ŽEŇUCH, Peter (Eds.): Ľudová prozaická tradícia vo svetle vied o kultúre a umení. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / Slovenský komitét slavistov, 2009. 197 s. ISBN 978-80-969992-8-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAVARSKÝ, Svorad – ŽEŇUCH, Peter (Eds.): Joannikij Bazilovič TOLKOVÁNIJE Svjaščénnyja Liturhíji Nóvaho Zakóna ístinnyja Bezkróvnyja Žértvy / Joannicius Bazilovits EXPLICATIO Sacrae Liturgiae Novae Legis veri Incruenti Sacrificii. Monumenta Byzantino-Slavica et Latina Slovaciae. Vol. III. Bratislava / Roma: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / Pontificio Istituto Orientale / Slovenský komitét slavistov / Spolok sv. Cyrila a Metoda, 2009. LXI + 548 s. ISBN 978-80-969992-7-9

 

 

 

 

 

 

 

DORUĽA, Ján (Ed.): Pohľady do problematiky slovensko-maďarských vzťahov. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / Slovenský komitét slavistov, 2009. 83 s. ISBN 978-80-969992-6-2

Miscellany for download in PDF format - Slovak version.

 

DORUĽA, Ján (Ed.): Insight into Slovak-Magyar Relations. Bratislava: Slovak Committee of Slavists in cooperation with the Institute of Slavonic Studies of Ján Stanislav of the Slovak Academy of Sciences, 2009. 90 s. ISBN 978-80-969992-9-3

Miscellany for download in PDF format - English version.

 

 

 

 

KOŠKOVÁ, Mária – ČOROLEEVA, Marija (Eds.): Bulharská a slovenská lexikografia v zjednotenej Európe. / Българската и словашката лексикография в обединена Европа. Bratislava / Велико Търново: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / Институт за бълкарски език "Проф. Любомир Андрейчин" при БАН, 2009. 245 s. ISBN 978-80-969992-4-8 ISBN 978-954-8709-94-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽEŇUCHOVÁ, Katarína:  Samuel Cambel na pomedzí vedných disciplín. Bratislava / Martin: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / Matica slovenská, 2009. 227 s. 978-80-969992-5-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kačic, Ladislav: Dejiny hudby III. Barok. Bratislava: Ikar, 2008. 383 s. ISBN 978-80-551-1510-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kačic, Ladislav – ZAVARSKÝ, Svorad (Eds.):  Aurora Musas nutrit / Die Jesuiten und die kultur Mitteleuropas im 16.–18. Jahrhundert. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Teologická fakulta Trnavskej univerzity, 2008. 330 s. ISBN 978-80-969992-2-4

 

 

 

 

 

 

 

 

DORUĽA, JÁN (Ed.):  Pohľady do vývinu slovenského jazyka a ľudovej kultúry. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2008. 317 s. ISBN 978-80-969992-3-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DORUĽA, JÁN (Ed.): Z histórie slovensko-nemeckých vzťahov. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2008. 202 s. ISBN 978-80-969992-1-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žeňuch, Peter (Ed.): XIV. medzinárodný zjazd slavistov v Ochride. Príspevky slovenských slavistov. Bratislava: Slovenský komitét slavistov / Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2008. 299 s. ISBN 978-80-968971-9-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žeňuch, Peter (Ed.): Prehľad publikácií z jazykovedy, literárnej vedy, etnológie a histórie za roky 2003-2007 (výber). Bratislava: Slovenský komitét slavistov / Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2008. 164 s. ISBN 978-80-968971-8-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOSPODÁR, MICHAL (Ed.): Ku koreňom našej viery. Zborník prednášok k 40. výročiu obnovenia gréckokatolíckej cirkvi. Košice: Byzant, 2008. 96 s. ISBN 978-80-85581-46-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HLôŠKOVÁ, Hana – ZELENKOVÁ, Anna (Eds.): Slavista Jiří Polívka v kontexte literatúry a folklóru. Bratislava – Brno: Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FF UK, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Česká asociace slavistů, Ústav etnológie SAV, Slavistická společnost Franka Wollmana v Brne, 2008. 250 s. ISBN 978-80-969992-0-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žeňuch, Peter (Ed.): Cyrilské a latinské pamiatky v byzantsko-slovanskom obradovom prostredí na Slovensku. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / Slovenský komitét slavistov, 2007. 231 s. ISBN 978-80-968971-7-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽEŇUCH, PETER: Kyrillische paraliturgische Lieder. Edition des handschriftlichen Liedguts im ehemaligen Bistum von Mukačevo im 18. und 19. Jahrhundert. Bausteine zur Slavischen Philologie und Kulturgeschichte. Reihe B.  Editionen. Band 23. Zugleich: Monumenta Byzantino-Slavica et Latina Slovaciae. Vol. II. Köln-Weimar-Wien: Böhlau Verlag, 2006. 982 S. ISBN 3-412-27205-1

 

 

 

 

 

 

 

 

Kačic, Ladislav: Pestrý zborník (Tabulatura miscellanea). Bratislava: Hudobné centrum, 2005. 148 s. ISBN 80-88884-62-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaude turba paupercula. Franziskanischer Geist in Musik Literatur und Kunst. Herausgegeben von Ladislav Kačic. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2005. 368 s. ISBN 80-968971-5-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvý zväzok plánovaného trojzväzkového bulharsko-slovenského slovníka.

 

KOŠKOVÁ, Mária a kol.: Bulharsko-slovenský slovník. I. A-K. Bratislava: Slavistický kabinet SAV, 2004. 709 s. ISBN 80-968971-4-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zborník vedeckých príspevkov je venovaný životnému jubileu univerzitného profesora PhDr. Jána Doruľu, DrSc. Prináša príspevky domácich a zahraničných slavistov, jazykovedcov, literárnych vedcov, folkloristov, muzikológov i historikov. Týmto tematicky široko koncipovaným zborníkom jeho dlhoroční priatelia, spolupracovníci i priaznivci vyslovujú svoje hlboké uznanie.

 

Žeňuch, Peter (Ed.): Život slova v dejinách a jazykových vzťahoch. Na sedemdesiatiny profesora Jána Doruľu. Bratislava: Slavistický kabinet SAV, 2003. 315 s. ISBN 80-968971-0-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikácia obsahuje bibliografický výber, súpis monografií, atlasov, príručiek, vedeckých štúdií a recenzií slovenských slavistov za roky 1998 – 2002; je venovaná XIII. medzinárodnému zjazdu slavistov v Ľubľane (2003).

 

Žeňuch, Peter (Ed.): Prehľad publikácií z jazykovedy, literárnej vedy, etnológie a histórie za roky 1998-2002 (výber). Bratislava: Slovenský komitét slavistov / Slavistický kabinet SAV, 2003. 184 s. ISBN 80-968971-1-X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikácia obsahuje referáty slovenských účastníkov na XIII. medzinárodnom zjazde slavistov v Ľubľane (2003).

 

DORUĽA, JÁN (Ed.): XIII. medzinárodný zjazd slavistov v Ľubľane. Príspevky slovenských slavistov.  Bratislava: Slovenský komitét slavistov / Slavistický kabinet SAV, 2003. 345 s. ISBN 80-968971-2-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladaná publikácia je výsledkom spolupráce dvoch autorov, ktorí sa z rozličných uhlov pohľadu profesionálne zaoberajú výskumom dejín, jazyka, literatúry, kultúry v cirkvi byzantského obradu na Slovensku.

 

ŽEŇUCH, Peter – VASIĽ, Cyril: Cyrillic Manuscripts from East Slovakia. Slovak Greek Catholics: Defining Factors and Historical Milieu / Cyrilské rukopisy z východného Slovenska. Slovenskí gréckokatolíci, vzťahy a súvislosti. Monumenta Byzantino-Slavica et Latina Slovaciae. Vol. I. Roma-Bratislava-Košice: Pontificio Istituto Orientale / Slavistický kabinet SAV / Centrum spirituality Východ-Západ M. Lacka, 2003. 447 s. ISBN 88-7210-341-X ISBN 80-967722-9-5

 

 

 

 

 

 

V zborníku sa uverejňujú aj príspevky domácich a zahraničných autorov z viacerých vedných odborov - jazykovedy, histórie, teológie, literárnej vedy, etnológie i muzikológie. Predkladaný zborník tak prináša viaceré bádateľské výsledky potešiteľne a sľubne sa rozvíjajúcej interdisciplinárnej spolupráce.

 

DORUĽA, JÁN (Ed.): Slovenská, latinská a cirkevnoslovanská náboženská tvorba 15.-19.storočia. Bratislava: Slavistický kabinet SAV, 2002. 476 s. ISBN 80-967722-7-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAČIC, LADISLAV (Ed.): Cantus Catholici a duchovná pieseň 17. storočia v strednej Európe. Bratislava: Slavistický kabinet SAV, 2002. 184 s. ISBN 80-967722-8-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor v monografii predstavuje doteraz málo preskúmané oblasti slovenskej kultúry, spoločenského, kultúrneho a historického života slovenských veriacich byzantsko-slovanského obradu na Slovensku.

 

ŽEŇUCH, Peter: Medzi Východom a Západom (byzantsko-slovanská tradícia, kultúra a jazyk na východnom Slovensku). Bratislava: Veda, 2002. 288 s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toto vydanie, ktoré pripravili pracovníci Slavistického kabinetu SAV v Bratislave, obsahuje v 2. zväzku prepísané latinské exegetické poznámky z okrajov rukopisu Kamaldulskej Biblie s úvodným odborným výkladom Vladimíra Gregora a komentáre s krátkym úvodným slovom Jána Doruľu, ďalej štúdiu V. Gregora Kamaldulská Biblia – rukopis prekladu z polovice 18. storočia: iniciátor, miesto vzniku, prekladatelia a otázka určenia prekladu, štúdiu J. Doruľu Jazyk Kamaldulskej Biblie v dobovom kontexte, štúdiu Eleny Krasnovskej Ortografické, fonologické a morfologické aspekty Kamaldulskej Biblie a štúdiu H. Rotheho Biblia slovenských kamaldulov a jej pramene.

 

Swaté Biblia Slowénské aneb Pisma Swatého částka I., II. Slovakische Bibel der Kamaldulenser. Band I-II. Biblia Slavica. Ed. Hans Rothe und Friedrich Scholz unter Mitwirkung von Ján Doruľa. Paderborn – München – Wien – Zürich: Ferdinand Schöningh, 2002. 920 + 1063 s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gegenreformation und Barock in Mitteleuropa / in der Slowakei. Herausgegeben von Ladislav Kačic. Bratislava: Slavistický kabinet SAV / Kabinet für Slawistik der SAW, 2000. 328 s. ISBN 80-967722-6-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štúdie v zborníku z medzinárodnej vedeckej konferencie prinášajú výsledky výskumov doposiaľ málo preskúmaných oblastí slovensko-rusínskych a slovensko-ukrajinských vzťahov; osvetľujú doteraz málo riešené otázky slovenského historicko-kultúrneho vývinu a jeho interetnických súvislostí.

 

DORUĽA, JÁN (Ed.): Slovensko-rusínsko-ukrajinské vzťahy od obrodenia po súčasnosť.  Bratislava: Slavistický kabinet SAV, 2000. 392 s. ISBN 80-967722-5-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGORJANOVÁ, Tatiana - KOLLÁR, Dezider: Slovensko-ruský právnicko-ekonomický slovník. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2000. 256 s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zborník obsahuje referáty a príspevky slovenských slavistov pri príležitosti XII. medzinárodného zjazdu slavistov v Krakove v roku 1998.

 

DORUĽA, JÁN (Ed.): XII. medzinárodný zjazd slavistov v Krakove. Príspevky slovenských slavistov. Bratislava: Slovenský komitét slavistov / Slavistický kabinet SAV, 1998. 415 s. ISBN 80-967722-1-X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikácia obsahuje časť záznamov z diskusie k referátom predneseným na XI. medzinárodnom zjazde slavistov v Bratislave v roku 1993. Jednotlivé diskusné príspevky obsahujú mnohé zaujímavé podnety, postrehy, myšlienky, ba aj prínosy k výskumu v rámci diskutovanej problematiky.

 

DORUĽA, JÁN (Ed.): Záznamy z diskusie k predneseným referátom. XI. medzinárodný zjazd slavistov Bratislava 30. augusta – 8. septembra 1993. Bratislava: Slovenský komitét slavistov / Slavistický kabinet SAV, 1998. 663 s. ISBN 80-967722-2-8

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikácia obsahuje súpis prác slovenských slavistov z oblasti jazykovedy, literárnej vedy, histórie a etnológie za obdobie rokov 1993-1998.

 

DORUĽA, JÁN (Ed.): Prehľad publikácií z jazykovedy, literárnej vedy, etnológie a histórie za roky 1993 – 1998 (výber) Bratislava: Slovenský komitét slavistov / Slavistický kabinet SAV, 1998. 167 s. ISBN 80-967722-3-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zborník obsahuje príspevky bádateľov z viacerých vedných odborov: histórie, teológie, jazykovedy a literárnej vedy. Venuje sa otázkam reformcie a protireformácie na Slovensku a v stredoeurópskom kontexte.

 

DORUĽA, JÁN (Ed.): Obdobie protireformácie v dejinách slovenskej kultúry z hľadiska stredoeurópskeho kontextu (z príležitosti 300. výročia úmrtia Tobiáša Masníka) Bratislava: Slavistický kabinet SAV, 1998. 251 s. ISBN 80-967722-4-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teoreticko-praktická práca porovnávajúca bulharsko-slovenkú frazeológiu

 

KOŠKOVÁ, Mária: Z bulharsko-slovenskej frazeológie. Bratislava: 1998. 195 s. ISBN 80-968162-1-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musik der geistlichen Orden in Mitteleuropa zwischen Tridentinum und Josephinismus.  Herausgegeben von Ladislav Kačic. Bratislava: Slavistický kabinet SAV / Kabinet für Slawistik der SAW, 1997. 316 s. ISBN 80-88880-17-3

 

 

 

 

 

 

 

 

Zborník prezentuje výsledky výskumov jazykovedcov, historikov, literárnych vedcov a katolíckych a protestantských teológov, ktorí sa sa venujú skúmaniu biblických textov. Zborník bol publikovaný v súvislosti s pripravnými prácami na vydaní rukopisu prvého slovenského prekladu celej Biblie, tzv. kamaldulskej Biblie z 18. storočia.

 

DORUĽA, JÁN (Ed.): O prekladoch Biblie do slovenčiny a do iných slovanských jazykov. Bratislava: Slavistický kabinet SAV, 1997. 284 s. ISBN 80-967722-0-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

shopify analytics