Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Slavica Slovaca 2/2020
 

 

 

Individual contributions

 

M. VOJTEKOVÁ: Príspevok k dejinám neografie v polonistike

 

M. SZYMCZAK-ROZLACH: Moda językowa. Zmiany leksykalne po roku 1989 w ujęciu komparatywnym słowacko-polskim

 

M. KOŠKOVÁ: Neologizmy ako zdroj homonymie v jazyku (na slovenskom a bulharskom materiáli)

 

А. ЛАЗАРОВА – З. ТАНЕСКИ: Извиците и ономатопејските изрази во литературата за мали деца: англиски детски песни и нивни македонско-словачки преводливи еквиваленти

 

K. DWORNIK: First Subcarpathian Episode of Ruthenian Alphabet War in 1873-1874

 

T. GRIGORJANOVÁ – A. SPIŠIAKOVÁ: Štruktúrno-sémantické frazeologické modifikácie v slovenskom a ruskom mediálnom texte

 

D. BALÁKOVÁ – V. KOVÁČOVÁ: Parémie biblického pôvodu v interjazykových slovanských reláciách (na materiáli výsledkov medzinárodného sociolingvistického výskumu)

 

O. TYSHCHENKO: The Linguistic and Cultural Image of Weaving Craft in Paroemias and Phrasemes (East and West Slavic Context)

 

J. SOKOLOVÁ – A. SOKOL: Adresát a adresácia v slovenčine

 

О. ХАЛІМАН: Cистема метамови граматики оцінки: інтерпретація терміна тональність

 

М. НОВАКОВИЧ – O. КАТРИЧ – Ю. МЕДВЕДИК: Міжслов’янські культурні контакти як складова богослужбових реформ греко-католицької церкви Галичини у першій половині ХІХ ст.

 

Д. ПОДМАКОВА: Вклад театра в решение актуальных проблем общества

 

Ж. ЯНКОВСЬКА – О. РАРИЦЬКИЙ – Л. МАРЧУК: Відображення архетипного образу землі у новелах Василя Ткачука (за збіркою „Сині чічки”)

 

R. LAPKO: Čistý a nečistý vo Svätom písme

 

REPORTS and REVIEWS
 

 

 

 

 

shopify analytics