Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Slavica Slovaca 1/2021
 

 

Jednotlivé príspevky

 

Štúdia

Романченко, А. - Ковалевська, Т. - Дружинець, М.: Комунікативна мережа наукового дискурсу. (s. 3)

Kazharnovich, M.: Onomastická metafora ako lingvokultúrny fenomén. (s. 17)

Hríbová, M.: Vokalický systém slovenských nárečí v Srbsku. (s. 26)

Мичева-Пейчева, К.: Етнолингвистични особености на средновековни славянски молитви. (s. 37)

Мичева, В. - Цибранска-Костова, М.: Ценности и антиценности в лингвокултурния концепт облекло в средновековната книжнина. (s. 44)

Борисов, С. - Пилипенко, Г.: Чешско-румынские языковые контакты в румынском Банате . (s. 55)

 

Rozhľad

Даниленко, Л.: Культурная семантика славянской архаической идиоматики: золотой поросёнок и солнечный зайчик. (s. 69)

Rábik, V.: Povaha a interpretácia slovacík v stredovekých písomnostiach Vatikánskeho tajného (dnes apoštolského) archívu. (s. 79)

Lomenčík, J.: Jazykovedný odbor Matice slovenskej a slovenská slovakistika v prvých poprevratových rokoch (1920 – 1930). (s. 93)

Durkaj, L. - Lapko, R.: Vplyv a práca s predlohami pri preklade Žalmu 91 v slovenskom jazykovom okruhu. (s. 105)

Dudášová-Kriššáková, J.: Profesor Štefan Tóbik a jeho pôvodná rigorózna práca v kontexte dejín slovenskej dialektológie. (s. 115)

Čižmárová, M.: Josyp Dzendzelivskyj v kontexte slovenskej korešpondencie:. (s. 125)

 

Správy a recenzie:

Černý, D.: Docent Šimon Marinčák päťdesiatročný. (s. 135)

Dudášová-Kriššáková, J.: Odišla výrazná osobnosť slovenskej ukrajinistiky. (s. 135)

Polgáryová, P.: Žeňuchová, K. (ed.): Etnolingvistický výskum na Slovensku. Súčasný stav a perspektívy. (s. 137)

Marinčák, Š.: Silvia Toscano: Ján Hollý (1785-1849), cantore di Cirillo e Metodio. (s. 138)

Ruščák, F.: Kačala, J. – Pisarčíková, M. – Považaj, M.: Krátky slovník slovenského jazyka. Piate, doplnené a upravené vydanie. (s. 139)

Ivanova, D.: Vzácna lexikografická príručka (nielen) pre študentov slavistiky. (s. 141)

Žeňuch, P.: Výročná správa o činnosti Slovenského komitétu slavistov. (s. 145)

Informácie pre prispievateľov. (s. 147)

 

 

 

 

 

shopify analytics