Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Slavica Slovaca 1/2021
 

 

Jednotlivé príspevky

А. РОМАНЧЕНКО – Т. КОВАЛЕВСЬКА – М. ДРУЖИНЕЦЬ: Комунікативна мережа наукового дискурсу

M. KAZHARNOVICH: Onomastická metafora ako lingvokultúrny fenomén

M. HRÍBOVÁ: Vokalický systém slovenských nárečí v Srbsku

К. МИЧЕВА-ПЕЙЧЕВА: Етнолигвистични особености на средновековни славянски молитви

В. МИЧЕВА – М. ЦИБРАНСКА-КОСТОВА: Ценности и антиценности в концепта облекло през Средновековието

С. БОРИСОВ – Г. ПИЛИПЕНКО: Чешско-румынские языковые контакты в румынском Банате (на примере данных полевого исследования

Л. ДАНИЛЕНКО: Культурная семантика славянской архаической идиоматики: золотой поросенок и солнечный зайчик

V. RÁBIK: Povaha a interpretácia slovacík v stredovekých písomnostiach Vatikánskeho tajného (dnes apoštolského) archívu

J. LOMENČÍK: Jazykovedný odbor Matice slovenskej a moderná slovakistika v prvých poprevratových rokoch (1920 – 1930)

L. DURKAJ – R. LAPKO: Vplyv a práca s predlohami pri preklade Žalmu 91 v slovenskom jazykovom okruhu

J. DUDÁŠOVÁ-KRIŠŠÁKOVÁ: Profesor Štefan Tóbik a jeho pôvodná rigorózna práca v kontexte dejín slovenskej dialektológie

M. ČIŽMÁROVÁ: Josyp Dzendzelivskyj v kontexte slovenskej korešpondencie (Na počesť 100. výročia narodenia jazykovedca)

SPRÁVY A RECENZIE

 

 

 

 

shopify analytics